موسیقی‌ ایرانی این سایت با هدف زنده نگاه داشتن نام و آثار بزرگان و پیشکسوتان موسیقی‌ ایرانی tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com 2018-04-25T01:33:09+01:00 mihanblog.com ایرج .‌ای روزگار 2017-10-27T02:36:37+01:00 2017-10-27T02:36:37+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3746 آرتین ا صدای دلنشین ایرج ترانه زیبا و قدیمی‌‌ای روزگار.آرتینhttp://www.mediafire.com/?bjmd972ac54r3dhآتش زدی بر جسم و جانم یکباره کردی ناتوانمویران نمودی آشیانم ای روزگار‌ای روزگار

ا صدای دلنشین ایرج ترانه زیبا و قدیمی‌‌ای روزگار.آرتین
http://www.mediafire.com/?bjmd972ac54r3dh


آتش زدی بر جسم و جانم یکباره کردی ناتوانم

ویران نمودی آشیانم ای روزگار‌ای روزگار]]>
راشین،پاپوش 2017-10-27T02:35:40+01:00 2017-10-27T02:35:40+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3745 آرتین ترانه زیبا،قدیمی‌،بزمی و شاد پاپوش با صدای راشین.آرتینhttp://www.mediafire.com/?9op7kxow04caeq8

ترانه زیبا،قدیمی‌،بزمی و شاد پاپوش با صدای راشین.آرتین


http://www.mediafire.com/?9op7kxow04caeq8

]]>
فیروزه،نو که اومد به بازار 2017-10-27T02:33:51+01:00 2017-10-27T02:33:51+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3744 آرتین ترانه شاد و قدیمی‌ با صدای فیروزه به نام نو که اومد به بازار.آرتینhttp://www.mediafire.com/?cj09vife0jcw8zz  ترانه شاد و قدیمی‌ با صدای فیروزه به نام نو که اومد به بازار.آرتین


http://www.mediafire.com/?cj09vife0jcw8zz

 

]]>
منتجم شیرازی،عروسی،دامادی 2017-10-27T02:32:44+01:00 2017-10-27T02:32:44+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3743 آرتین ترانه قدیمی‌،شاد  عروسی با صدای منتجم شیرازی.آرتینhttp://www.mediafire.com/?7j68k9reaivxaou 

ترانه قدیمی‌،شاد  عروسی با صدای منتجم شیرازی.آرتین


http://www.mediafire.com/?7j68k9reaivxaou

 


]]>
الهه،تو را خواهم،تو را جویم 2017-10-25T02:48:28+01:00 2017-10-25T02:48:28+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3742 آرتین با صدای الهه ترانه بسیار زیبا و ماندگاری به نام تو را خواهم،تو را جویم.آرتینhttp://www.mediafire.com/?3m5gum6ivqttv6rنه راحت از فلک جویم،نه دولت از خدا خواهمو آگر پرسی‌ چه میخواهی‌،تو را خواهم،تو را خواهم،تو را جویم،تو را جویمنمی‌خواهم که با سردی چو گٔل خندم ز بی‌ دردیدلی‌ چون لاله با داغ محبت اشنا خواهمتو را خواهم،تو را خواهم،تو را جویم،تو را جویمچرا با جان من‌ای غم در آمیزی،که پنداری،تو از عالم مرا خواهی‌،من ازعالم تو را خواهمتو را خواهم،تو را خواهم،تو را جویم،تو را جویم

با صدای الهه ترانه بسیار زیبا و ماندگاری به نام تو را خواهم،تو را جویم.آرتین


http://www.mediafire.com/?3m5gum6ivqttv6rنه راحت از فلک جویم،نه دولت از خدا خواهم

و آگر پرسی‌ چه میخواهی‌،تو را خواهم،تو را خواهم،تو را جویم،تو را جویم

نمی‌خواهم که با سردی چو گٔل خندم ز بی‌ دردی

دلی‌ چون لاله با داغ محبت اشنا خواهم

تو را خواهم،تو را خواهم،تو را جویم،تو را جویم

چرا با جان من‌ای غم در آمیزی،که پنداری،تو از عالم مرا خواهی‌،من از
عالم تو را خواهم

تو را خواهم،تو را خواهم،تو را جویم،تو را جویم


]]>
دلکش،سیمین غانم ,گل من 2017-10-25T02:47:31+01:00 2017-10-25T02:47:31+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3741 آرتین ترانه قدیمی‌ بسیار زیبای گل من را با صدای زنده،دلکش ،همین ترانه که به شکل زیبایی بازسازی شده ،با صدای سیمین غانم.آرتینhttp://www.mediafire.com/?kjrfbcog6d986h0http://www.mediafire.com/?c4wqp5bccwtjs3l 

ترانه قدیمی‌ بسیار زیبای گل من را با صدای زنده،دلکش ،همین ترانه که به شکل زیبایی بازسازی شده ،با صدای سیمین غانم.آرتین


http://www.mediafire.com/?kjrfbcog6d986h0


http://www.mediafire.com/?c4wqp5bccwtjs3l

 


]]>
سیمین غانم،سکوت آینه،نماهنگ 2017-10-25T02:46:21+01:00 2017-10-25T02:46:21+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3740 آرتین نماهنگ ترانه قدیمی‌ و بسیار زیبایی ،ترانه سکوت آینه با صدای سیمین غانم.آرتین http://www.mediafire.com/?todl01utxle3vdhhttp://www.youtube.com/watch?v=yrDgaCA9oPoای به دشت سینه من،مانده یادت جاودانهای نگاهم بر نگاهت،مانده خیره عاشقانهای به پاکی همچون بیشه زارانای که چشمت باشد وصل پیمانمن خاموشم بی‌ تو چون آیینهای که یادت با من مانده چون جاندر رگهایم عشقت گشته جاریمن خزانم بی‌ تو،تو بهاریدر شبم،همچون مهتابی زیباییبا سحر جلوه نور فرداییبی‌ تو من پاییز سرد و دلگیرمتو گلی‌،چون عطر گلها گیراییدر ر نماهنگ ترانه قدیمی‌ و بسیار زیبایی ،ترانه سکوت آینه با صدای سیمین غانم.آرتین 


http://www.mediafire.com/?todl01utxle3vdh

http://www.youtube.com/watch?v=yrDgaCA9oPoای به دشت سینه من،مانده یادت جاودانه

ای نگاهم بر نگاهت،مانده خیره عاشقانه

ای به پاکی همچون بیشه زاران

ای که چشمت باشد وصل پیمان

من خاموشم بی‌ تو چون آیینه

ای که یادت با من مانده چون جان

در رگهایم عشقت گشته جاری

من خزانم بی‌ تو،تو بهاری

در شبم،همچون مهتابی زیبایی

با سحر جلوه نور فردایی

بی‌ تو من پاییز سرد و دلگیرم

تو گلی‌،چون عطر گلها گیرایی

در رگهایم عشقت گشته جاری

من خزانم بی‌ تو،تو بهاری]]>
منوچهر،از کوی تو رفتم 2017-10-25T02:45:26+01:00 2017-10-25T02:45:26+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3739 آرتین منوچهر سخائی ترانه‌های زیبا و ماندگاریی از خود بجا  گذاشته،اینبار ترانه بسیار زیبا،قدیمی‌ ،از کوی تو  رفتم..آرتینhttp://www.mediafire.com/?uue4y8pw0ml1u43 منوچهر سخائی ترانه‌های زیبا و ماندگاریی از خود بجا  گذاشته،

اینبار ترانه بسیار زیبا،قدیمی‌ ،از کوی تو  رفتم..آرتینhttp://www.mediafire.com/?uue4y8pw0ml1u43]]>
پوران،ای بلم آهسته تر 2017-10-23T03:18:49+01:00 2017-10-23T03:18:49+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3738 آرتین  صدای زنده یاد پوران،ترانه قدیمی‌،ای بلم آهسته تر.آرتینhttp://www.mediafire.com/?qs0hvydkhqqt5sy

 صدای زنده یاد پوران،ترانه قدیمی‌،ای بلم آهسته تر.آرتینhttp://www.mediafire.com/?qs0hvydkhqqt5sy

]]>
ستارزاده،گلندام 2017-10-23T03:17:34+01:00 2017-10-23T03:17:34+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3737 آرتین ترانه محلی زیبا،شاد و قدیمی‌ گلندام با صدای ستارزاده.آرتینhttp://www.mediafire.com/?ki1yrwy1syzhgvb 

ترانه محلی زیبا،شاد و قدیمی‌ گلندام با صدای ستارزاده.آرتین


http://www.mediafire.com/?ki1yrwy1syzhgvb

 


]]>
شجریان،اشک مهتاب 2017-10-23T03:16:22+01:00 2017-10-23T03:16:22+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3736 آرتین با صدای دلنشین ا شجریان،ترانه بسیار زیبا و قدیمی‌،اشک مهتاب.آرتین http://www.mediafire.com/?g2tpxx4mogmrmbpبه من گفتی‌،دلت دریا کن‌ای دوست

با صدای دلنشین ا شجریان،ترانه بسیار زیبا و قدیمی‌،اشک مهتاب.آرتین http://www.mediafire.com/?g2tpxx4mogmrmbp


به من گفتی‌،دلت دریا کن‌ای دوست
]]>
ضیا.وقتی تو میخندی 2017-10-23T03:15:34+01:00 2017-10-23T03:15:34+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3735 آرتین ترانه قدیمی‌،زیبا و خاطره انگیز وقتی‌ تو می‌خندی با صدای ضیا.آرتینhttp://www.mediafire.com/?7g89s1kl68s9rng

ترانه قدیمی‌،زیبا و خاطره انگیز وقتی‌ تو می‌خندی با صدای ضیا.آرتین


http://www.mediafire.com/?7g89s1kl68s9rng


]]>
گوگوش,ریکا جان 2017-10-21T02:44:17+01:00 2017-10-21T02:44:17+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3733 آرتین ترانه قدیمی‌ و زیبای به فرم محلی ریکا با صدای گوگوش.آرتینhttp://www.mediafire.com/?zxha4ausr90gp0b

ترانه قدیمی‌ و زیبای به فرم محلی ریکا با صدای گوگوش.آرتینhttp://www.mediafire.com/?zxha4ausr90gp0b]]>
پونه،هر دلی آرزویی داره 2017-10-21T02:43:17+01:00 2017-10-21T02:43:17+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3732 آرتین با صدای خواننده قدیمی‌،پونه ترانه زیبای هر دلی‌ آرزویی داره.آرتینhttp://www.mediafire.com/listen/l3psf86s88051bp/Pooneh,Har_Deli_Arezoui_Dareh.MP3

با صدای خواننده قدیمی‌،پونه ترانه زیبای هر دلی‌ آرزویی داره.آرتینhttp://www.mediafire.com/listen/l3psf86s88051bp/Pooneh,Har_Deli_Arezoui_Dareh.MP3]]>
عهدیه،نرو 2017-10-21T02:42:03+01:00 2017-10-21T02:42:03+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3731 آرتین با صدای دلنشین عهدیه ترانه زیبا،قدیمی‌ ،نرو.آرتینhttp://www.mediafire.com/?10qlmw3yfsadend

با صدای دلنشین عهدیه ترانه زیبا،قدیمی‌ ،نرو.آرتین


http://www.mediafire.com/?10qlmw3yfsadend

]]>