موسیقی‌ ایرانی این سایت با هدف زنده نگاه داشتن نام و آثار بزرگان و پیشکسوتان موسیقی‌ ایرانی tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com 2017-04-25T17:29:49+01:00 mihanblog.com الهه؛امید بخشش 2017-04-25T04:19:05+01:00 2017-04-25T04:19:05+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3362 آرتین ترانه بسیار زیبا و ماندگار امید بخشش با صدای الهه.آرتینhttps://www.mediafire.com/?eqlwgtbm3m4cbdj ترانه بسیار زیبا و ماندگار امید بخشش با صدای الهه.آرتین


https://www.mediafire.com/?eqlwgtbm3m4cbdj]]>
مهستی‌،هوشنگ ابتهاج،،در کوچه سار شب 2017-04-25T04:17:48+01:00 2017-04-25T04:17:48+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3361 آرتین ترانه بسیار زیبا و ماندگار کسی‌ به در نمی‌زند،(کوچه سار شب) با صدای مهستی‌،ترانه از هوشنگ ابتهاج،رهبر ارکستر فریدون شهبازیان،ارکستر رادیو تلویزیون.آرتینhttps://www.mediafire.com/?5xyuyt37yd4qy3cدر این سرای بی کسیکسی به در نمی زندبه دشت پرملال ما پرنده پر نمی زندنشسته ام در انتظارِاین غبار بی سوار دریغ کز شبی چنینسپیده سر نمی زند ترانه بسیار زیبا و ماندگار کسی‌ به در نمی‌زند،(کوچه سار شب) با صدای مهستی‌،ترانه از هوشنگ ابتهاج،رهبر ارکستر فریدون شهبازیان،ارکستر رادیو تلویزیون.آرتین


https://www.mediafire.com/?5xyuyt37yd4qy3c


در این سرای بی کسی
کسی به در نمی زند
به دشت پرملال ما 
پرنده پر نمی زند
نشسته ام در انتظارِ
این غبار بی سوار 
دریغ کز شبی چنین
سپیده سر نمی زند

]]>
پوران،رضا ناروند،ساقی کو 2017-04-25T04:16:34+01:00 2017-04-25T04:16:34+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3360 آرتین یکی‌ از زیباترین ترانه‌های پوران از ساخته‌های رضا ناروندترانه ماندگار ساقی کو.آرتینhttp://www.mediafire.com/?x0nh898rmuyry3zساقی‌ کو تا برخیزد امشب در بزم یارانمی‌ در پیمانه ریزدمطرب کو تا بنشیند،ساز آورد به داماندر دلها شور انگیزدیارا به روی یاران،بگشا در سرا راشاید صفا ببخشد امشب سرای ما راچو نسیم جان شیرین آمدی چون لاله بنشینچون بهاران نو گلی‌ کن این  عهد دیرین رادگر از هر سینه بگذر،از غم دیرینه بگذرپر نشاط از شور می‌ کن این جان غمگین راشده شمع لاله‌ها روشن از مهر نوروزیتو همان به‌‌ کز م یکی‌ از زیباترین ترانه‌های پوران از ساخته‌های رضا ناروند

ترانه ماندگار ساقی کو.آرتین


http://www.mediafire.com/?x0nh898rmuyry3z


ساقی‌ کو تا برخیزد امشب در بزم یاران

می‌ در پیمانه ریزد

مطرب کو تا بنشیند،ساز آورد به دامان

در دلها شور انگیزد

یارا به روی یاران،بگشا در سرا را

شاید صفا ببخشد امشب سرای ما را

چو نسیم جان شیرین آمدی چون لاله بنشین

چون بهاران نو گلی‌ کن این  عهد دیرین را

دگر از هر سینه بگذر،از غم دیرینه بگذر

پر نشاط از شور می‌ کن این جان غمگین را

شده شمع لاله‌ها روشن از مهر نوروزی

تو همان به‌‌ کز محبت،چراغی بر افروزی

ز صفا روشن کن آینه دل‌ را

چو شکوفه در را بر خنده بگشا

ساقی‌ کو تا برخیزد امشب در بزم یاران

می‌ در پیمانه ریزد

مطرب کو تا بنشیند،ساز آورد به دامان

در دلها شور انگیزد

یارا به روی یاران،بگشا در سرا را

شاید صفا ببخشد امشب سرای ما را


]]>
ایرج،دریا دریا 2017-04-23T05:38:48+01:00 2017-04-23T05:38:48+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3359 آرتین با صدای ایراج ترانه قدیمی‌ و زیبای دریا دریا(بذار حرفمو بزنم):آرتینhttps://www.mediafire.com/?9u69q0ljm692rz2
با صدای ایراج ترانه قدیمی‌ و زیبای دریا دریا(بذار حرفمو بزنم):آرتین


https://www.mediafire.com/?9u69q0ljm692rz2


]]>
دلکش،ای نازنین رعنا 2017-04-23T05:36:24+01:00 2017-04-23T05:36:24+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3358 آرتین با صدای دلکش ترانه قدیمی‌‌ای نازنین رعنا.آرتینhttps://www.mediafire.com/?6022ecwe72ecowj با صدای دلکش ترانه قدیمی‌‌ای نازنین رعنا.آرتین


https://www.mediafire.com/?6022ecwe72ecowj


]]>
دلکش،آواز،همه شب دعای تو 2017-04-23T05:34:54+01:00 2017-04-23T05:34:54+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3357 آرتین با صدای زنده یاد دلکش،آواز همه شب دعای تو.آرتینhttps://www.mediafire.com/?2qeuwdpo3sa5p8n با صدای زنده یاد دلکش،آواز همه شب دعای تو.آرتین


https://www.mediafire.com/?2qeuwdpo3sa5p8n]]>
مرضیه،تخت جمشید 2017-04-23T05:32:34+01:00 2017-04-23T05:32:34+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3356 آرتین با صدای مرضیه،از ساخته‌های انوشیروان روحانی،ترانه سرا کریم فکور, ترانه بسیار زیبایتخت جمشید.آرتینhttps://www.mediafire.com/?fsw18wmuf5qzfkt

با صدای مرضیه،از ساخته‌های انوشیروان روحانی،ترانه سرا کریم فکور, ترانه بسیار زیبای

تخت جمشید.آرتین


https://www.mediafire.com/?fsw18wmuf5qzfkt
]]>
ایرج،رضا ناروند،هیزم شکن 2017-04-21T05:52:11+01:00 2017-04-21T05:52:11+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3355 آرتین ترانه بسیار زیبا و ماندگاری با صدای ایرج از ساخته‌های رضا ناروند به نام هیزم شکن.آرتینhttps://www.mediafire.com/?e6eeprxjx2unfkx
ترانه بسیار زیبا و ماندگاری با صدای ایرج از ساخته‌های رضا ناروند به نام هیزم شکن.آرتین


https://www.mediafire.com/?e6eeprxjx2unfkx


]]>
پوران،امشب از خود بی‌ خبرم 2017-04-21T05:51:10+01:00 2017-04-21T05:51:10+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3354 آرتین با صدای پوران ترانه زیبای امشب از خود بی‌ خبرم از ساخت‌های مجید وفادار و ترانه ازبیژن ترقی‌.آرتین https://www.mediafire.com/?ku55fcq7iagdm2f

با صدای پوران ترانه زیبای امشب از خود بی‌ خبرم از ساخت‌های مجید وفادار و ترانه از

بیژن ترقی‌.آرتین

 

https://www.mediafire.com/?ku55fcq7iagdm2f
]]>
مرضیه،کجا میروی 2017-04-21T05:50:13+01:00 2017-04-21T05:50:13+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3353 آرتین ترانه زیبا و ماندگار کجا میروی با صدای مرضیه.آرتینhttps://www.mediafire.com/?yy6a8ny26uydbha
ترانه زیبا و ماندگار کجا میروی با صدای مرضیه.آرتین


https://www.mediafire.com/?yy6a8ny26uydbha]]>
الهه،خوب من 2017-04-21T05:49:07+01:00 2017-04-21T05:49:07+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3352 آرتین با صدای الهه ترانه زیبا و ماندگار خوب من،ترانه سرا معینی کرمانشاهی،آهنگ ارمنی.آرتینhttps://www.mediafire.com/?699ho2sj8u81448تا در گوشم قصه تو       در چشمم چهره تودر سینه من آتش تو پنهان شددر لبهایم سوز بیان    در قلبم شور نهاندر دیده من اشک روان جوشان شدبا این مستی کجا بروم از کویت چرا برومکه بی‌ وفا نباشمتا در گوشم قصه تو       در چشمم چهره تودر سینه من آتش تو پنهان شداز دریای تو برکنارم    در موج تو ر‌ه ندرمکه اشنا نباشمتو افشانی موی سیه بر د با صدای الهه ترانه زیبا و ماندگار خوب من،ترانه سرا معینی کرمانشاهی،آهنگ ارمنی.آرتین


https://www.mediafire.com/?699ho2sj8u81448


تا در گوشم قصه تو       در چشمم چهره تو

در سینه من آتش تو پنهان شد

در لبهایم سوز بیان    در قلبم شور نهان

در دیده من اشک روان جوشان شد

با این مستی کجا بروم از کویت چرا بروم

که بی‌ وفا نباشم

تا در گوشم قصه تو       در چشمم چهره تو

در سینه من آتش تو پنهان شد

از دریای تو برکنارم    در موج تو ر‌ه ندرم

که اشنا نباشم

تو افشانی موی سیه بر دوشت

روی چو مه‌ گلزار جهان

در نظرم طوفان شد

طوفان شد


]]>
پوران،آن همه خاطره 2017-04-20T04:49:11+01:00 2017-04-20T04:49:11+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3351 آرتین این ترانه پوران بسیار زیبا و دلنشین هست, ترانه‌ زیبا و ماندگار پوران با آهنگی بسیار دلنشین به نام آن همه خاطره.آرتینhttp://www.mediafire.com/listen/2b27rr75khsycp7/Pooran,An_Hame_Khaterh.MP3دارد عشقت رنگ جنون با د ل دیوانه چه سازمدر دا دیگر د ل شده خون با غم جانانه چه سازمگر‌ نخواهد دگر خاطر ما را،چه کنم آن همه خاطره‌ها رانام شیرین او با همه بی‌ مهری ‌اش دارم ورد زبان هر دم و هر جانقش زیبای او هم راه صد آرزو در نظرم آید درد ل شبهااز سر کویش نسیم هر سحر آید مژد
این ترانه پوران بسیار زیبا و دلنشین هست, ترانه‌ زیبا و ماندگار پوران با آهنگی بسیار دلنشین به نام آن همه خاطره.آرتیندارد عشقت رنگ جنون با د ل دیوانه چه سازم

در دا دیگر د ل شده خون با غم جانانه چه سازم

گر‌ نخواهد دگر خاطر ما را،چه کنم آن همه خاطره‌ها را

نام شیرین او با همه بی‌ مهری ‌اش دارم ورد زبان هر دم و هر جا

نقش زیبای او هم راه صد آرزو در نظرم آید درد ل شبها

از سر کویش نسیم هر سحر آید مژده رساند که هجران به سر آید

خنده گًل میدهد وعده روزی با لب خندان نگارم ز در آید

خدا کند مهربان شود با د ل زارام که د ل به امید آرزویش بسپارم

دلی‌ به غم اشنا عطا کرده خدایم که با صبوری شبانه هجران به سر آرام

گر‌ نخواهد دگر خاطر ما را،چه کنم آن همه خاطره‌ها را

نام شیرین او با همه بی‌ مهری ‌اش دارم ورد زبان هر دم و هر جا

نقش زیبای او هم راه صد آرزو در نظرم آید در د ل شبها]]>
عارف،رامش،خوش آمدی 2017-04-20T04:47:19+01:00 2017-04-20T04:47:19+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3350 آرتین ترانه قدیمی‌ و زیبای خوش آمدی با صدای رامش و عارف.آرتینhttp://www.mediafire.com/listen/asswzwtq9turc9w/Aref&Ramesh,Khosh_Amadi.mp3
ترانه قدیمی‌ و زیبای خوش آمدی با صدای رامش و عارف.آرتین
]]>
الهه،دست افشان 2017-04-18T05:07:07+01:00 2017-04-18T05:07:07+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3349 آرتین با صدای الهه ترانه زیبا و ماندگار دست افشان.آرتینhttps://www.mediafire.com/?5j9xd4qy6exnphr
با صدای الهه ترانه زیبا و ماندگار دست افشان.آرتین


https://www.mediafire.com/?5j9xd4qy6exnphr
]]>
ویگن،ساقی میخواران 2017-04-18T05:05:37+01:00 2017-04-18T05:05:37+01:00 tag:http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3348 آرتین یادی از زنده یاد ویگن با ترانه بسیار زیبا و ماندگار ساقی میخواران،ویگن همین ترانه را با نام ساری گلین با فرمی دیگر نیز اجرا کرده.آرتین https://www.mediafire.com/?16kp43loorpkwd1 یادی از زنده یاد ویگن با ترانه بسیار زیبا و ماندگار ساقی میخواران،

ویگن همین ترانه را با نام ساری گلین با فرمی دیگر نیز اجرا کرده.آرتین 


https://www.mediafire.com/?16kp43loorpkwd1


]]>