موسیقی‌ ایرانی این سایت با هدف زنده نگاه داشتن نام و آثار بزرگان و پیشکسوتان موسیقی‌ ایرانی http://taraneh-yadha.mihanblog.com 2017-04-25T11:07:32+01:00 text/html 2017-04-25T04:19:05+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین الهه؛امید بخشش http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3362 <p style="text-align: justify; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">ترانه بسیار زیبا و ماندگار امید بخشش با صدای الهه<span style="font-size: 12pt;">.آرتین</span></p><p style="text-align: justify; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="font-size: 12pt;"><br></span></p><p style="font-size: 12px; text-align: justify;"><a href="https://www.mediafire.com/?eqlwgtbm3m4cbdj" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">https://www.mediafire.com/?eqlwgtbm3m4cbdj</a></p><p style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br></p><p style="font-size: 12px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.4/bmi/1.1.1.2/bmi/img5.fotos-hochladen.net/uploads/mqdefault4t13lsk4mbx.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.2/bmi/1.1.1.5/bmi/parsinews.ir/media/6a44a9c73ab5b5759598076653860c8e.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></p><div><br></div> text/html 2017-04-25T04:17:48+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین مهستی‌،هوشنگ ابتهاج،،در کوچه سار شب http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3361 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">ترانه بسیار زیبا و ماندگار کسی‌ به در نمی‌زند،(کوچه سار شب) با صدای مهستی‌،ترانه از هوشنگ ابتهاج،رهبر ارکستر فریدون شهبازیان،ارکستر رادیو تلویزیون.آرتین</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><a href="https://www.mediafire.com/?5xyuyt37yd4qy3c" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">https://www.mediafire.com/?5xyuyt37yd4qy3c</a></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);">در این سرای بی کسی</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);">کسی به در نمی زند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);">به دشت پرملال ما&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);">پرنده پر نمی زند</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);">نشسته ام در انتظارِ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);">این غبار بی سوار&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);">دریغ کز شبی چنین</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center; background-color: rgb(245, 245, 245);">سپیده سر نمی زند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: center;"><br></div> text/html 2017-04-25T04:16:34+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین پوران،رضا ناروند،ساقی کو http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3360 <p style="text-align: justify; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">یکی‌ از زیباترین ترانه‌های پوران از ساخته‌های رضا ناروند</p><p style="text-align: justify; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">ترانه ماندگار ساقی کو.آرتین</p><p style="text-align: justify; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></p><p style="text-align: justify; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><a href="http://www.mediafire.com/?x0nh898rmuyry3z" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">http://www.mediafire.com/?x0nh898rmuyry3z</a></p><p style="text-align: justify; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></p><p style="text-align: justify;">ساقی‌ کو تا برخیزد امشب در بزم یاران<br><br>می‌ در پیمانه ریزد<br><br>مطرب کو تا بنشیند،ساز آورد به دامان<br><br>در دلها شور انگیزد</p><p style="text-align: justify;">یارا به روی یاران،بگشا در سرا را</p><p style="text-align: justify;">شاید صفا ببخشد امشب سرای ما را</p><p style="text-align: justify;">چو نسیم جان شیرین آمدی چون لاله بنشین</p><p style="text-align: justify;">چون بهاران نو گلی‌ کن این &nbsp;عهد دیرین را</p><p style="text-align: justify;">دگر از هر سینه بگذر،از غم دیرینه بگذر</p><p style="text-align: justify;">پر نشاط از شور می‌ کن این جان غمگین را</p><p style="text-align: justify;">شده شمع لاله‌ها روشن از مهر نوروزی</p><p style="text-align: justify;">تو همان به‌‌ کز محبت،چراغی بر افروزی</p><p style="text-align: justify;">ز صفا روشن کن آینه دل‌ را</p><p style="text-align: justify;">چو شکوفه در را بر خنده بگشا</p><p style="text-align: justify;">ساقی‌ کو تا برخیزد امشب در بزم یاران</p><p style="text-align: justify;">می‌ در پیمانه ریزد</p><p style="text-align: justify;">مطرب کو تا بنشیند،ساز آورد به دامان</p><p style="text-align: justify;">در دلها شور انگیزد</p><p style="text-align: justify;">یارا به روی یاران،بگشا در سرا را</p><p style="text-align: justify; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal;"></span></p><p style="text-align: justify;">شاید صفا ببخشد امشب سرای ما را</p><div><br></div> text/html 2017-04-23T05:38:48+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین ایرج،دریا دریا http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3359 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">با صدای ایراج ترانه قدیمی‌ و زیبای دریا دریا(بذار حرفمو بزنم):آرتین</span></div><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><a href="https://www.mediafire.com/?9u69q0ljm692rz2" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">https://www.mediafire.com/?9u69q0ljm692rz2</a></div><div style="line-height: 25px;"><br></div></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQSEhITEhQVFRQUFRQXFRcXFBQUFRQXFRQWFxcUFBUYHCggGBolGxQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGhAQGiwmHCQsLSwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMwA4gMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAABAAIEBQYDBwj/xAA8EAABAwIEBAQEBQMDAwUAAAABAAIRAyEEEjFBBQZRYRMicYEyQpGhB1KxwdEj4fAUFWJygvEWMzSSov/EABkBAQADAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgMEBf/EACcRAAICAgIBBAEFAQAAAAAAAAABAhEDIRIxQQQiUWEyExQzQrEF/9oADAMBAAIRAxEAPwDpCIRSCrYAnBApIAoFKUEAoQhEFUPH+Y2UAWs89Q/KLhvdx/ZSSlZeOeAJJt9PuqrGcxUKZMumPy3/AEWKxOPrYiTVcT0aLAeyfhcLAMDW2m6aRvDBfZphzfQ/LUH/AGyPtou7eZqJ/OJ/42VCzAExaAeytKHB4GkztuN5VXkSNf2yLWlxWi74ajfcx+qltcDcEexlV45ZadWa3Rby25hJYSOkaKFliVfpfhlhCY4KuLq1MkOAdE6+X6H3Umhiw7UZTMf4VdOznljlHskBKEpRUlAhOCATwEA4JSgElADKUoJFAGUpTZSKAcimhJAPSTUkA6ESE4oQoA0NRIRCKAZlQcE9youYuMikwtHxGUQSsg8x8fyk06Zgmxd0WUwmDLiTfXU6k9UqFE1HSdJ+q0eAwUwonOjtw4iJw/hskADW3fotHgeF6QOysOF8N0stHhMKANFxzys6qSK/CcG8olWdPhYkECSLaKfSpKdSprLk2VciJSwIkLv/AKAWspzGLuyilmLnRmsfwVrhp1WQ4vy++mC5oLmgEwNu/desnDSoOLwQWkMkokLIpaZ49gMUW9SBM9WmbhW1GoHCW6LvzbwXwniuxktB8wm3cwFR0q/hvzTLHxtou6ElJWYZcdbRchqdCVMggEIqbMBAJQnpFAMQKcUISwNSKKSkAlEFNhOCgBlBJJAdkShKKgBhBEIuQFfxXGCiwuN9bTBXmvEsWa1YjqRudFruecUG0tY1j3WI4O2XFxUvSNsUbZfYKjoNlo8ALhUeCV5hBouSbPRjo1mAuBCvKNOyzXDcRBAWlov09FzNFclokMap1NsCVFoXUyo+AB3uiRg2zvhGTqp7RCh4J3S6mtK0ijmyN2Fc6lOV2lByu1ozTooOK8PD2OYRYgiF5DxDDhj6+HJLXNl1MfF9JGq93xFOQeq8p/EXBGlUZWFho6xO+sK2GVSo64PlGmVPLuL8VkaltjsbfmCuMix4reDXbVkBjx7d2ujQ7rY03hwBEQRK7GjlkqYMqBCfKaVUqMKEJxCCAagU+Eg1LAwJ0J0JQpAxJdElFgATwmwigHApr06VGx1TKwu6IgeefiBjM1VrBo0HNfUzZQOEMhnqq3ilfNUcZmXEz6lWuB+EeiTOrAtlxgzcK9whykfoLmOpWaw77q0wtQAyXRp6/wDhc0lZ2o3OCoAhps2frburnDlpFyJHusrgKpI8pka3gbLQ8Ix4A80Se9ysGmRIvsKGkHYxbKf2TKTcxkm07kLi/FUw9jTAL9NATHT6rvQJDoJGuo0ImyijGvJYYOrFh11Vkzusn/ubaXiydHOn0CpMR+J9JhcA0EiA0HUzpaQtYQkzHLjb6PSUMy8sH4l1XjyNYIMExMdZBPSFaYDnOo8gPYAJFwQPUwT+ivLHJGSxSN8X2WP55w/iUXACTrvtutPhK+dqpuPC0nQC/buslqSL4tM8k4yB4DWEOyzeCCd73Gnsrrl9gFFsFxA/NqO0FdeM02ua4tZcNE2JOvy7x3S4bZoABAsYOs2XoXaKZCUUCUnIEqpkNlJFBAKEQkUQgEkghKkBSTZQQHaEiEkCoAQo/Eh/SfAk5TA62KkSm1m2KA8Or08riHag3Vxw91goPGMOW1XjuVJ4a6ymR04X7ie7EBlyVEdzE4Tla31NyuWOYXODRvuTAHcnohSwNEGHPfUdAgU2w3NN2l7tQRuAqqKL5JyuonehzPXkea2kBTuHcefIBc4ga9BJ26KZguW2vu2kGg3GZxe4RrDrfou9XgzmB2R4B6DLdRyiXhjyds0lXmPyYebxVBB+ZoNnSekErWP4wzxQGlxByn4HkDYxAuF4/wAJ4mKdQUsQ0PpvcBUzC7LwKjCLgt16WNltMBxOgx4Dqj6paDldSlzHAG2oEFYZMflGsWumTOJVnNrVnvkMcZaQRf8A7Zn7LJ8X4KyuXOplzXAW8s5jPqMqueca0VGAPLi9gcZaWln/ABg6krO1+O+ECBcjTWQrRtdF1GLjbejvwvlfENPUGRofrIlbLguE8JwFUGI82lj+awkLH8F5/wAQCSKLHsZBd5spAJiReT6BegcJ5no4o5CCyoRdjxDvVp3ScprtGUeEvxNZwGvSEtbVLumZpbtpmK78apmCRER6g+yqsHRDTG3tcKViKxaBSuWvByE3LTBlk/cLC9mMoVK0ZPEU6bXOcctMkGXOc0SBaQ0mSeyj4XDNJLxULzadYt3iArnC8sUKgBqBuYuduCCJ0B20n3VrTwFKk1zWgAOsP0su3lSMJNN0ZKqP8900J1exIG0gfdcy5SZBKEpINCAcEkoQKASaSkUIVgKUkEUB3QSBSVQOahivgd0j9k5hTMa2WOETbQIDyrjWEh06E3idfXoofD3xbc6/wrvG4Rsukumfces7qPgcN4oIDfOHCHyQ6OhGkdzdWkdMNOytxYLnQNN/ZMp1xTObUrq7ftP6qL4JcZdYKDVp+OyRR43Vc9jX1XMp5mh5aLhs+ZwG5iTCtK9CrTa2q3N4Ty7w6gmKga4gFzSZaTCrKOGZbyg/Uz7Srr/dHhoaQA0CACBA9Bso0WhCd3JlK9xe8Hf9163ypiH0wHtpl4gA2k7Ex2XlDKkOzGJzA9LDSPde0/h3XBYwd7+qxzPSLx0myj5kq0cdjMzXloAaDbKQ4atv1Jj2KxdfDUmueKgcZJBiJXuHN/K/jtFSg0Go0hwAgEOBkuZNpO4JE9QsdX4B4oLiwCoPjbfXqN4/TRZxyV2aYZRnGjFcv8Bwr6rT57EEZ3AAkGRNl6PX4Dh6pDz8cWc3yuEbiFWcN4cxjwHUxmnoT73WmpsjZVlkbJlBR6Bh2vZZxzdzafWN1LxoJpE2kFsTMXcBqCCLFc2UySIH+dlOxzPLTbu97fow5yfo37qv2c8pbOeBoOphrH5AHSQGghoIOlyeyfxGiJBn4ROoJJEwOwUmvWytzATefrYm6FZrXBxIy/03HS2hC2ctUc0U07MBUMlABOeL9UA1dBgINRhFqSABQTkCgGkIQiUEAkEUlNgeAjCOVKFAC1ddlyC6sQHn/NTDTxJB0eA5pEg/3VHhKlQPdDiBF7wCO61f4h0Tmw9Qf8mm3cG6y9OpcgC25SztgvamMqUbg/KforCjwguBIjr+ybh3tFqgJYbW+Jp2c366bpp4g9hyzbYwbgbxsquzog15OjuGvbMNPQqFicC8eZ9m+qsafEa9T/2mud3IgD6p2LwzmMNTEOzH5GizQ46T1UciZfRW4PCT532HyjrG69W5BAAbC8zfgzlDs09b/st1+HmJy6m8ifZZ5dqyUvaz2MOhoKpOYHUmlr3+QuMZgPKSdnd+6uBUa6m0g7Kv4pSp1qVWk505mlpvdp2cO4MH2WTR5+PUitr8JJAe0B86EECZOt7DZc6bnCZpvsbnKYt3iCsnyBzwR/Qqm7SW3tcFep4aqyq0GAfuopXXk6Mrnj72vkz9DGtsGgk7CImO5sPdS3s+d3xRAA0aOg6k7lWNbDtAsAPQAKDitDCMwUr2QMSJZUkfIQL6l0R9wlxklmFE2c5rWx1mZk+yl0cGHOa5x8jR8PU9Sq3m+p5WDqSQOzRCtH3TRaTqNIyrkAEYShdZyhaE2E5IoBpCEIlBACEEUigBCSckgHpISlKUBy6MC5MUhgQFZzHw/wAbDvZuBLf+oLzWg4NJa62aIO09F685s2Xl3H8E1lerTda5LPR17KDqwS7icXbK2wGIB+IA/T7qpYZaF1w5gqkujpRsKNVobsI/hYXmrieeq1oPlaR+q0njeQ/5KwbgXVXeqjHHyWzOo0vJNxnEsmUNv19FrOV8c0Aua4EdjceoWUdg8211puVuVczg5wJG9z94VpVRWMpqTfg9F4Pxx7mHwml9QA5G/KXEWk7XXPkTlbF03Va2NqzncXZASZJ+wHZS+QaIpipTc2Id06WELdNgbLFLwjnzZeMtHiP4l8CdhsQMVSGWm+M2XQGdf0Wq5D5kLw1pcZha3mXhbMTRqUnaOaR6SNV4lw81OH4k0KmoMtOzmpJWvtHThyLLDiz344gEKFXcq7g/EPEY0z+yl4qpAnoCfssjmcOLom2a1pPv9d1leY8aKtXy/C0QPXdWGL4sPCI+ZwiOncrNPctsUPLM81LQEEwvQDl0GA+ECmgp2ZAKEMqcU0uQCyogISjKAUJJJIDmnsCLWLsxiAVNikWCY4gDM4wzQkfL3KrOJcU8KQD52+Zrh8L2bghQWSs7Y/i9Ol8REwHAT8QJgxCxXMuMZXqB7RdtgSNW/wBkuL4llZxPwmzmxoJ+JpHRTuXOWH1IfWEUxcN3f/ZW8Gsfa7M83YdUVqOMcqefNTcGtmcu47Dss3XZEysjrjJS6JHiQxx7H9FmeHNklx3KtuJvik6OiqsNJhrbDcq0ehPtFszGU26kBaLl/nRlE5Yc4EDQTELK4HClrg4Fp/6gDMrf8BcwlstYIb0BuOllEq8mkYWtmgwHMuZ39Om4zeQ03m+qvP8AU4iCckdMzoP0ElHhtRpIdmA7AC3dWn+ppgyPM47m91jcUY5ON1RV0nYs5i6k0Roc9j7RIWY585cfiGNqMaPHpwbbjdoXobK5Ivuoz5klU509GcZNPozHJ/8A8dkiDcEbghaB+GdVaWNIzEGJ37KKWtDyWiA6/vurrg9OST0CQ3JDNLyYvGYJ9Oz2lvtb2KrnL1YW8rgCJvInX1ULGct4esJyZCd22P00XacZ5mgtJxXlCtTl1OKje3x+43WfewtJDgQRsRB+hUAYEUS5MzIB5QKARCAICcGoAro1AMypLqihNCeA25uuFfG5MsQDud1NxtG/ZqzePr3JUGkYpnHG8fqZnwWw4EOEWPqFna2Pc7LPy6Xm3RPxVXU9VCVqN1FIteWOGitWzPg02QSDo47D0XqgpyJgD0K8+4PR8MNaQQdSRpJ29lv8DGUeUqrMMhHr0Og9151zFhMlZ42PmHv0XqFRkzqAsjzrgCcjxsD9jMKC/pn7qMLVEtg3UPKBorGpBUbIEO4bTCtOG47IbWMj2VYApfD6Bc76KH0Sj0LhuLzBpDthOy0mEOhWR4TgvDAI0Gp3n1hbzhpaWgxJsCfTdc8kVyNJEqnp/n2QxJtqhXH6rjxKrlAdtv7rM5ltkANyndazgVGKeY6uWew48Qtje3uVsKFPK0N6BbYI27KZ34FWoh3qubqZBEbNUlBdZzHKi4wAdYlcsXw6lVnPTa6dyBP11UhzoSD7wgMpxDkljr0XlnZwzD+VnMbytiacnJnAm7DNvTVeoJQooHi7mFpggg9xH2KQXsGMwFOqIqMa4dwPsdQs1j+SWOJNJ5YNmkSB76pQMQxdArnF8pYimCQGvA/Kb/QhVNWk5phzS09CIKgASTJKSE2X2Ow8NJ3K8/49SLLdV67xHC/CIWA5uwV3OiwBUo0xvZ5xiH39F24NSzvJ1Db+rtgomJpuc4MaJc77dyr3A0WtaGgZm/mGubcqTqZb4Bt92nobg+i1/DKlruhZ7h1LS+Yd9QtJgmwBBHuqM5sjJjiDvKq+Y6INKdwf2Vww92qq4xiMzCyd5QYP5EzzTH4UB1tDqotSjIkbLQcTo2J3VJhK7XOcNHDUfuOyho9XJCtkEiLbq24Q4T0KBwQJkWnb+F0ZgyNOqr2ZmnwXEwIBuHAx1kWlX+Fx/lDmk6iW2ifdYKlScHA/lEBXOHqRIO5B+ipKJDVm9w/EQ6AdYXLiNQOZGvX+FQYGoXXCkUMY3M50yymJc46W1WVGX6bvRoOTzNVzCLsYHHoMxIb72WyCxH4ZvNVlfEEH+tUkT+UCGj6BbcLqxKonN6pVkaCkkktDnGvbKBCeggAimTsnNQDkEUkAIUbGYCnVEVGNd6i49DspSSAo/wD0rhvyH/7O/lJXaKAh18PLp6BYvmbAzSqHdxK3uo7FU3GsLLWt+qgldniLMA0F7x8eYtLtckaNPSdfdcqTC19/KevylSuZhUw9Y1qYzSSKjDo9nfuNj3XbDZMQwVKBkCM7HatPf+UZ1KXyaXhlAZQZAP2Vi+uGC+U+mqrsJjBTY3NGmh6qJmc9xJMNOg0P9lUw4tss6uLLxDInrsPVcazPKdz10PshSAAiBCfFvqpNcepIzfEG2MrzvjJcyp4jbELZ8x8ZpUZa8ku1ytEn0J0CzrqTMRoXNJ/MAR/+VdKz2Glki4Lvsk8B4mKwIdGZo+vcKwxeLbSAnewCyPg1MHWbI7yNHNOqseM4nMWR3P6LFrZz4dp32i7p8XYPlJ910/39ubKGxO5N1mPEMLjSqecHunE34bPUuDPL2mDE2npIuR7KPzrj20aDcLSs6qQ23QmCV14NiBQwniOIzOmB1Oyx/Cc+M4iwuM5XA+l4H3WEVbsrxVnvvImC8LCUm9pWiUfAUstNjegCkrriqR4uaXLJKX2JJJJSZiQRSQHGraCnB9/VGoLFRWutG6iwSwnLnTdIC6KQJJJJAJJJJAVXL9fNTAOoAU3F0gRPQFUnLx85HYK+rugepA+qgHmHHuFZnT0bMRuT0WQo8p4hlQVMMMpJuXWZG+YbjsveKmFZB8onrF7KvxDAZ9ULqTR58zAERPxRc3ImPlB0C5mkWrV4ikJVTi6AuoEZlfTK7sUeIXamdPZEbRe0eP8ANmCcx1QEkkOJJO8pnL+J+A9CFq/xGojOx0Xcw5u8aLH8sNu3s791qvyVHswd54zX9o/4arnLCitQo4iILKhpuEfmE/Tyj6qgr4awjYL0jH0WnBYgRbxsOY6E6lZfF0RC58k6ZKSTdfJnGUyuRpQZU8CCpr6DSwyNFDkX+DtxPHup4ZjCRJEiNh/KtfwfwI8R2JqkNpg/E4gCB39ZWK45VPlHRqvub2eFhMHSZZhoio4fmc50S7qkEkjGe5NfCZ9B8P5iwtZwp0q9N7tg03MdFbheI/hJhWuxbCRdlNzm+sAfoSvbmrY83/oelh6bKscW3pPf2FJJJDhEkkkgGVdCoGaCO6sH6Ksfoeyhgl4c3jqpIUWkLBS1IEkkkgEkkkgP/9k=" alt="" style="max-width: 600px;"></div><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"> text/html 2017-04-23T05:36:24+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین دلکش،ای نازنین رعنا http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3358 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">با صدای دلکش ترانه قدیمی‌‌ای نازنین رعنا.آرتین</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><a href="https://www.mediafire.com/?6022ecwe72ecowj" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;"><div><u>https://www.mediafire.com/?6022ecwe72ecowj</u></div><div></div></a></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.2/bmi/1.1.1.3/bmi/1.1.1.1/bmi/1.1.1.4/bmi/1.1.1.5/bmi/chizomiz.biz/jpg/request/delkash.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.4/bmi/1.1.1.4/bmi/1.1.1.2/bmi/1.1.1.1/bmi/axgig.com/images/68162006384657162724.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div> text/html 2017-04-23T05:34:54+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین دلکش،آواز،همه شب دعای تو http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3357 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">با صدای زنده یاد دلکش،آواز همه شب دعای تو.آرتین</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><a href="https://www.mediafire.com/?2qeuwdpo3sa5p8n" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">https://www.mediafire.com/?2qeuwdpo3sa5p8n</a></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.5/bmi/1.1.1.5/bmi/1.1.1.5/bmi/iranian.com/main/files/musicimages/Delkash_0.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div> text/html 2017-04-23T05:32:34+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین مرضیه،تخت جمشید http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3356 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><div style="line-height: 25px;"><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">با صدای مرضیه،از ساخته‌های انوشیروان روحانی،ترانه سرا کریم فکور, ترانه بسیار زیبای</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">تخت جمشید.آرتین</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></p><p><a href="https://www.mediafire.com/?fsw18wmuf5qzfkt" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">https://www.mediafire.com/?fsw18wmuf5qzfkt</a></p><p><br></p><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.4/bmi/1.1.1.1/bmi/1.1.1.5/bmi/1.1.1.3/bmi/1.1.1.3/bmi/farm5.static.flickr.com/4091/5182211776_76dfc3a9c4.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.1/bmi/1.1.1.1/bmi/1.1.1.4/bmi/1.1.1.4/bmi/1.1.1.4/bmi/images.hamshahrionline.ir/images/2011/4/jamshid2301-mm8.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.4/bmi/1.1.1.1/bmi/1.1.1.1/bmi/1.1.1.2/bmi/1.1.1.1/bmi/wisgoon.com/media/pin/images/o/2013/6/1371214956529057.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.5/bmi/1.1.1.4/bmi/1.1.1.4/bmi/1.1.1.2/bmi/1.1.1.3/bmi/www.vatanfa.com/wp-content/uploads/41.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></p></div><br style="line-height: 25px;"></div><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"> text/html 2017-04-21T05:52:11+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین ایرج،رضا ناروند،هیزم شکن http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3355 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">ترانه بسیار زیبا و ماندگاری با صدای ایرج از ساخته‌های رضا ناروند به نام هیزم شکن.آرتین</span></div><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><a href="https://www.mediafire.com/?e6eeprxjx2unfkx" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">https://www.mediafire.com/?e6eeprxjx2unfkx</a></div><div style="line-height: 25px;"><br></div><div style="line-height: 25px;"><br></div><div style="line-height: 25px;"><br></div><div style="line-height: 25px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.1/bmi/1.1.1.2/bmi/www.pars.com/dropbox/music/60/263/2.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.4/bmi/1.1.1.5/bmi/img1.tebyan.net/big/1390/12/20120222130211138_80.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.4/bmi/1.1.1.2/bmi/8pic.ir/images/m44cz4d72n4naeetnvv.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div><div style="line-height: 25px;"><br></div><br style="line-height: 25px;"></div><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"> text/html 2017-04-21T05:51:10+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین پوران،امشب از خود بی‌ خبرم http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3354 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><div style="line-height: 25px;"><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">با صدای پوران ترانه زیبای امشب از خود بی‌ خبرم از ساخت‌های مجید وفادار و ترانه از</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">بیژن ترقی‌.آرتین</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">&nbsp;</p><p><a href="https://www.mediafire.com/?ku55fcq7iagdm2f" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">https://www.mediafire.com/?ku55fcq7iagdm2f</a></p><p><br></p><p><br></p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.3/bmi/1.1.1.5/bmi/img5.fotos-hochladen.net/uploads/pooranvalsqcu2z7x0ek.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></p><div><br></div></div></div> text/html 2017-04-21T05:50:13+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین مرضیه،کجا میروی http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3353 <div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">ترانه زیبا و ماندگار کجا میروی با صدای مرضیه.آرتین</span></div><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><a href="https://www.mediafire.com/?yy6a8ny26uydbha" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">https://www.mediafire.com/?yy6a8ny26uydbha</a></div><div style="line-height: 25px;"><br></div></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQUFhQUGBQUFhUSFRUWFRQUFRQWFxQUFBQYHCggGBolHBQUITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICUsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCsrK//AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAAAAgMEBwEFBgj/xAA/EAABAwIEBAQEAgUMAwAAAAABAAIRAyEEBTFBBhJRYRMicYEHMpGhs8EUUmKx0RUjJCUzNUJyc4Ky8JOi4f/EABoBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAADAQIEBQb/xAAoEQACAgIBBAEEAwEBAAAAAAAAAQIDBBEhBRIxQTITM1GBImFxNBT/2gAMAwEAAhEDEQA/AKbQhCABbPIxd3oP3n+C1in5TWDS6dwqWfEbT80bwUuqzGyjUsWIF05+kjuszgzqKSZLZSEd1jEURe90wcSDuLJD6pnRR2sanEcpYffbupeHYJjUKPTqeylsf7KktjoRXoXykkgaJlwcZG28qYeUNF7qO1kujpqOqXsb2hTeAI2/NSMOxrTpqktpg26fRPtpadtOypJ8E9r2Pipy6x1hScNWaRLoF5ELW5pmjKQl0Ekabrjcw4jqVD5fK0aAfmivGlYJuzIU8PyWJicxY0m8CLkrn8fxY1tmebquKNd7v8RvrdIDYPqtMMGEfPJht6jN/FaOlfxhUN4BAUzA8bQfMy3ZcaOlkukE2WLVrWjPHNvb33Fp5PnlKs8eaB+1aCuswLxzB0zH+IaQqEp1i10zfsu0yLixwDWOhvY6OP5Lm5OA1zA2VZqt/jMu8EPaHC619emR6KFwlmLX+SYdryn8juuhqs9FyWnHyKnHtlo1lEE76Jys922+qltoDWFjweUnopTF6IdCmYvreOyzlDuWiJ1Jd+9SC/XaASomX/2TR/mv/uKpL4jI+TnfiTVJy+v6M/EYqJV7fEqgRluIPZn4jFRK9B0n/n/bMeV8zCEIXTMwIQhAAhCEACUwwkpTAgtF6Y+ypG6WcWQo1QbJLAoHd7JYrJwYk+yhueUF26jtGfUZtG5gIg9E5QzIdVpHVSdlmm5R9NDY5Ukb5+PBuTCk08wEToQuXm904Kio6UyY5cjom5uGn8livxIGNdAkkW7Lmn1I3umHlVVEfZEs6a8D1fEF5LnEknqhjJ2W+4W4ZfiDo6OugVn5RwZRpgFzZd3SbsyFT0Krx5WcyZTdbCVAwO5CAd4UHkINwV6OdktMtgsEdIWlzDguhUB8oHokQ6nH2hzw9+JFFOBT2GaCrVzD4f0iw8p80W7Huq8xmU1MNVLHi2k9QtleTC34iLMeVZGp4Ml1jYqX4XLLXCY6H7hOUqhBB1vuttiMLTe0Oux8SdwR6qXLT5JVa1wbXgLOfDe1rvM0/KTqL6Srgbi5A3HUGSOy88UKbqbrHym4I3/gupyXOqtODzbxBOvdc3LxO59yGxmtclzYeoHCyzUpyIXMZHxA2o0Ey1w16Huuio4prhIIM7dFyZQceCd7Cq08vsVGwjYY23/ZUqs+WOjojCiKTPQJTXBKemcp8Snk5ZiZ0hn4rFQav74oD+rcR6M/FYqBXouk/Y/bMmT8zCEIXTM4IQhAAhCEACyNVhZCCUDinKQG6TySnGmEDdGKoGybjonZEEJLqVrIJEBiwAlJVNqA0IDZ3WHSnuS6YroI3oamVu+Ecp/SMQxp+UXK0bR91Yfwqwvne49h91my7HXU2hmLX32LZaeU4BtNga0ADaFtGMCYwxEKSwDVeZ229s3zfIttJJrYWRZOsMwnD6hXihSb2cbndGoyS2fb0VTcRF7qnMeYnv8AkvQmJw3MIN5Vb8YcOlkvZpex2XRw7IqWh1k/qV6/BXlEMdY6yF0OEa3k8MEFwuJHXULSU2gOPMIcdPZRHYhzHh4mWuEnqD1XSlHZkg+3km47DlpI0cDp1T2FxAYWvIsCC4H/ANgFvcxBrUm1A1sgeY76LmMeSBsQdexHRUX8uGTNaZYmFp0nND6BJDgCP2RupbBWoVA8+Zjt26+4XIfDfNw2o6kSJcCG82iszKnchbTeAQ6T6LkZEXXNplEtmaWbtcxwBvGhsVtMHUljQegWszPAUqhgBwJGosofLXpQBFRretngdFjlBNaiPjpjPxQ/u3Ensz8VioJXHx3njamX4incOhnlcIP9ozTqqcXd6XFxo0/yzFk/MwhCF0hAIQhAAhCEACUxJWZQSh9hTb3LDCshiBwOCUHbLHLKA1AARolgpolKbogBRTFRqXOvdNvJhBWQmi5Wh8Nmjwi6wLj6Kq+a67rhvhR9ak2oa7mA/KGkrJmKLr1J6NOFJqfC2XLhHWT9WpAXHZNWrYdvJUf4jRo7cDuupoVOdki8rgSj2vR0Zwfk0OJz3E1ahpYccoFpIW2y/IHkc1Ss/n11sCtZjM8pYaZiZMCL/RQMP8Qqb3mmGVi4bNYZ+i0xhZKPC4FW/wAXpcHaUadWnZx52/rbj1UbP2c9B/oT9iouTcUMqy1rpIsWOBDh6grZ4oc7TbUJfMJbZSO1Lk83ZxiT4pnYke0pyjVFRjhMW9ytz8ReHjRq87R5XyewWqyOkDNhIbuu+pqUE0ZJRascTpcnxH9FBmSCWu9NpXP5sALC95t1WRiXMFRrT5TY9PUKLVxO/UEfwS4Q09l5yWkiPhq5ZUa8Wgg/Q3XofIMUyvSY8tNwIJ39F58oUXOZIExKsTgDM6poGm15HIeUg7CdQsfUK+6G15RSEtcFuCiEzXpzYC3VM4LG+QF9jpOx7ynjVnS/oVxGxyOE+KGXNGBrVIHM0Ng7/O0fmqQXoL4ps/q3EHsz8Vi8/L0HTOaOfyzJkfMwhCF0RAIQhAAhCEACfw2Hc+eUExrGyYXW8AMBNef1WR9XJV1n04ORoxalbaoP2cvyxY2Ky2ynZ+2K7o0Wv5UyL2tk2xcJuP4FGySlDRYapKiW6wNSnRTjVdBlmVsbS8R1ybrRV3S4nulwmpN6NN+NKmMXL2N1GWUN3RSXPMwopTDFMw0XXQZXjazwKbKpphoMG9z0XPLvODMr5qPPvO/RIvmoQ2zRh1uyfajc5Hh6r6ANWo41CflOnLvdWbkmGiiB2XG4HCeYLv8ABCGx0C4F8++Wzq3xVUVFPZzOdZWC9tTkDi02kTB6qPgMspOxH6R4YbV6tsCepC654EJhmFaDIGqhXSS0mLc4SXK5EYXKqTXmqGN53aui5T2IcAFIYYF1BxEmVVPufIqPLNNnuCp4imWPFuu4PVVPisD+j1Ht1i0jdvdWtjq3IPqqk4mzAGq/7nuuph7e16GZEFGvuZDbSltR22sdlr9RHcFbCi4eCYPmNiFqqZuuhHwc58aN9lry0OIggXjuuo4QxIp1nFxaGVQJjquOwdQiiYjmdcdY3U+jXLaAIHb0Wa6vuTX5HR5RduT1gQ6m8SASWu2c06J44FzCfDdAN+Xb2VecI8XeIzw3Xc24IO3RWRhsRzgGdQCuFdXKptMmL9HG/EHFH+T8TTfIJawif9RmhVIK/vifRAy2udSAz8RioBdrpf2P2zLkfMEIQuiIBCEIAEIQgAXX/DwS+sOrWfvcuQXU8A1orPH6wb9i7+KzZf2ZG3p3/TEe4zygt/nB7+i5em33VjcdPigZ3gKuGOMWVcObnUmzV1CCVu17QgJbBdYLV1HD3BVXEAPc4MYeusJ9tsK47kzHVXKcuEbmngZwsjTkn7LgKitTP6tPB4Xw+YE8vKOp7wqrL52WbCk5RlL1s6PUrO/tX4Gnu+6acl1EyQtpx5GArB4Cx/8ANFn6p/eq/Yt1wzjfDqi8B1j+Sz5UO+to1YFqrtTZcWXVWhzSbBdS7MKbGS42PS64PDVWvaGn7H7rcZRSDJLn8wmweQYXBlA7WTUpPZv6eKFT5AfcKRQcRY+yYw2YUtA9s+ykVarZtHsktMwyTXodJUDFOhSU3UpSpiRDSZzOdfI5x0AKqDMafM4n3ure4v8ALSdCqbEOAcXHTYei7GEv47LZck4pMTgNQ124P1UGtTLXusd/YFLp44cwcbREdl0WY4MeE6pMktk9hC3N9rOe13L/AA5WjieXl/ZK2+NzNvIWAQHXBHVc64rBqRY6KzgmKVjW0T8tx/hPDmugg37hXVwjm/i0gQbjUdR1CoZkSu8+G2ZuZU5djb/6sOfQpV9yG0Pb0ywfiO8nLMRefKyP/KxUMr0+IA/qzEelMj08ViotHS/sftlMn5mEIQuiZwQhCABCEIAF0nAjwMRfp/Fc2tnw/iOSs06bJN8e6to14L1fE7rj/BvqU28gJuJC0b8j8GgXOHm5ZJ7qwskIraqVm+VNqMNOBcQuHVmurUH4R3pQgpvuXOtFEsHMYvOytrI6jxQa0WMAfZc3k/CNSlXJqt8jSYPXouywRAdAGifn3xnxHkVh0dkG2V1xvhnMeC95cXTrt6Lm2rp/iJWDsQBPyt+5K5cOC6uN9mP+HMzJd1zGqz+iZGiXVEJudk4wS8gskkLACyQghHb5LiX1KILHeYW7hZwjK7nQakGbytDwzmXhVIPyuVkZfgW1fNGvRczJkqnyj0mDapxTb8eRGX4IOER5urZXQ5Hw+WkF739gSYU3LMv5IgC63Le+y5k7e7wWyMjfEQYYEH2SX1ABKZrVhHdavOM7p0qRLnAW6qsY9z4Mqj7ZouPcyDGQTfZVDi3uO/UhTeJM8diHkyYB8o7LTOd3XoMar6cdM5+VcpS1EQ03XYvxZdhH92iPay5Ck263eWVhEOuL2TZx3pia5a3/AGaKVkNlPVALgC8n2un2YUuIAFz7XVti1Ej02rd8P1nNqAgG+o9Fr6uAcw3Ghj3WzoNDQy9zJ9pSLnuDQ6uLUtstLjbGNfldcaO8OlY/6rFSBVxcWUf6pqvOpZTHsKjIVOpHTfs/tkZPzMIQhbzOCEIQAIQhAApWXDz/AEUVT8mE1QOqrLwx+Mt3R/0tnh7MGspCY5oCS/PneISBIK4DHZk+k6OuicbxAWs0kriy6ft7/J6l3YybUnydNn3FvKOWLpFLO20sOXk+Yifc6Ku8RiHVDzOOqaqV3uEEmFuhgVqKRzX1NLaiuPQ7j8S6rUc92pM+yaY0XSWJxhELd4WjkSbk9sj1tYTZal1HSVho6oFsSwpxxbssNaswgqNg9FZPA3EjOUU6jg1wsJ3VctIlZLuiRkURuh2sfj3ul79Ho3BZiyJ5gfcJnNuLMPSBLqjZ6SJ+ioCnmVQCBUeB6lMFxdcknrJJWGPTIrzI0vNi/CLAzb4hkuPhNnW5XF5pmVWu4uqOJ7bKNSwzzoCY17LFOb9Vurorh8UJtyLJ8MzTwxIkCyQyjeIW3oVQBDSBa89VEfiGg+U33P8ABM2xTglyLwmXmYcIOqRiXlpttupWFx5uQJc4RO6axdOG/tO2KjnfJZpGclpBz+ZzSW6lbfOK9GafKA0G7o6NUGji2U6PIyS53zGfsFrG03VHRdV7dvbJ+olHtJ9bHeJYaAl1ztsE7kLDWrsbEwR9Fp61Mtdymysn4VZGHTUe3eB7JGVNVVthBuTOr4/ohuVVxEQ2n+KxUQr++JrIyzEejPxWKgUvpfNH7ZXIe5GEIQuiIBCEIAEIQgATtCqWkOGoTSw4ILRk4vaJmLxZqHmOoTHOdElvVOBwKNDXNye2xLSsjVZBsmRZSV3yOxEpTBb1TfMlRZBOyPU+YpEnRSAzos1MOTooFyaIwclAJIprJaUEA0rKGhZcyL7IBC6dOdk7QgO8zTHQWQypAUnCYkhp8kn9YqrGxivKH8XmHNyhgLQBBANz3JWuqGBbdP0qpmZAJtot1luUtquAgkbmdFRyUS8nuLbOew2EqVbMaStwOEawAJIE6jou5o0WUmwxoG0xcrBkx1+yXK1+jnTvfo5HC5JUZBAuE/S4ZrVTMD/dsutwuE6/RbnDUTyxNvv6KjtaFf8ApkcFhuA6j3eYiOy6fA8J0qLDYF3VbgAtsPqsVxbr1SpWyZDukyssblHNmHhGQ11wQNbaBWvwC11GmKVVoEyWu99D3Wr/AJOYajakS5kEHe3RddXNPEU4bY2Eixasubb3xSfg6mLJS4NV8TnD+TMTBmzPxWLz6rn+IeDqUcDWbzF7CGSXaj+caqYWvpi1T+2TkfMwhCF0BAIQhAAhCEACUxslJSqesoAzyrMwslILCraLgJ9koiySx/2RzSjQGCssd1WAUumy6ghy7RdGneU+5K5U3UMBQZ+XIiVSm3t0SyLSlloIHVSaFHgaa26ce1AMLJaTJjS6gskJaxym0HcrXHqPumaNQRESU4AHQCbqjGxjo2bMqFRrTTc2S3m5SRJcur4cy/wacH5ibrSZFl3hnnIkx9F11DEWFo9Qs1jMOXcpPSENwpc7dT2YEjVFPFXjfspTA9w3SWYNimULXUqiyx7JllIBPXAt7qjbI9mXU7JhzPLpbRSWuJI/ciqJ9N/VVJIM26J7L8X4dQbAmD/FNV42+6ilt7mJvKrZFSWjZjy7ZbRtPid/dmIMzZn4jFQKuzi/El+T173byNM7/wA6y6pNaemrVTX9s3XvcjCEIXQEghCEACEIQALKwhAIUXpIqLIKSHDdXLmZhZsg9AnBRIuoZDkkIpMvZT6dOAmaYuIU1uigy2WbGWqBXfJUqs6JK1/NOqgbQtkrDUw+RN9kyQdOiw03gaJ2enog18aMQR6nRPU6z2tLbAOuZF0uhh/NJKlt5NxKiQqV0URKNAnQEk7wp+Byx5cJFlNpYkNEAAKSzG9j7JTYiWS9aRusDhYF3C2y2dPkERf1K5sYj7KXTrE67pEo87ML5fJ0n6Q0fKAEunjStFQuey2lKlY9FRxKsm0asmdt5Ur9I9lrqLTFypHNAn39VRoqiQK0QZ7LD8QJjsozqwITT3ek9FQtseIJmTZQqjnf96JZrHsY7WUQVd5PojkfW2mQOIsSRg8S3QPazl7kVGXVZlWHxlV5sK6OrfpIVdrdjR1D9m5y2CEIWggEIQgAQhCABYesoiVKJT0Ya5ZZTkp+nhpN1Ic2Ap2VlYvQ3TpgLPNOqAVjdQxMmO0WQlvdAKy12yS5sqBetsi4t1o6qGWp7Euk+iQxhKDZHUYiaDCTZT204Fkmi0BOlxQIlNsU1yyzVNtPdOtEqGLZLpqTQN0xS9E60wdEtxZQns1G8ra4Oj3Wrw8GIC2lEmO6U0LktGyYANYUoVRHT1WvoA+6lPnl+xVNFB/xxtdKbVPLMwJ0UOn32+6W+oLX1hQ0V0SObe/so768DrP1CafVh3omqjS/QjWVCiiR59QxM/RMgAnt26oo04sTI6bysufB+UjrKhodE1HFrf6O7/br/mC4Bd3xbUHguga8v/ILhFqo+Jth4BCEJxYEIQgAQhCABSsCNUIQBJZqjqhCBHsZ2Kb2QhBVkkJ6luhCCF5NNU19ynMPp7hCEGqXxJSW/ZCEGYZClYZCEEMlt1U1/wCX5IQoKD+ENgtvg/nahCRIpM20XKKvzBCEteRYw3dMYXR3YfmsIQA4PyCw75HHdCFV+QE5cZIm/qn+Ylxv1WEKGNiaPi3+wf6N/wCQXBoQtVPxNsPAIQhNLAhCEAf/2Q==" alt="" style="max-width: 600px;"></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><br></div><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"> text/html 2017-04-21T05:49:07+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین الهه،خوب من http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3352 <div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">با صدای الهه ترانه زیبا و ماندگار خوب من،ترانه سرا معینی کرمانشاهی،آهنگ ارمنی.آرتین</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><a href="https://www.mediafire.com/?699ho2sj8u81448" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">https://www.mediafire.com/?699ho2sj8u81448</a></div><div style="text-align: justify; font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></div><div style="text-align: justify; font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">تا در گوشم قصه تو &nbsp; &nbsp; &nbsp; در چشمم چهره تو</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">در سینه من آتش تو پنهان شد</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">در لبهایم سوز بیان &nbsp; &nbsp;در قلبم شور نهان</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">در دیده من اشک روان جوشان شد</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">با این مستی کجا بروم از کویت چرا بروم</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">که بی‌ وفا نباشم</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">تا در گوشم قصه تو &nbsp; &nbsp; &nbsp; در چشمم چهره تو</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">در سینه من آتش تو پنهان شد</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">از دریای تو برکنارم &nbsp; &nbsp;در موج تو ر‌ه ندرم</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">که اشنا نباشم</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">تو افشانی موی سیه بر دوشت</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">روی چو مه‌ گلزار جهان</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">در نظرم طوفان شد</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">طوفان شد</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.4/bmi/1.1.1.5/bmi/img5.fotos-hochladen.net/uploads/e2hay4dflxgk.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></p></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div> text/html 2017-04-20T04:49:11+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین پوران،آن همه خاطره http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3351 <div><br></div><div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">این ترانه پوران بسیار زیبا و دلنشین هست,</span><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: 25px;">&nbsp;ترانه‌ زیبا و ماندگار پوران با آهنگی بسیار دلنشین به نام آن همه خاطره.آرتین</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><a href="http://www.mediafire.com/listen/2b27rr75khsycp7/Pooran,An_Hame_Khaterh.MP3" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">http://www.mediafire.com/listen/2b27rr75khsycp7/Pooran,An_Hame_Khaterh.MP3</a></div><div style="line-height: 25px;"><br></div><div style="line-height: 25px;"><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">دارد عشقت رنگ جنون با&nbsp;د ل&nbsp;دیوانه چه سازم</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">در دا دیگر&nbsp;د ل&nbsp;شده خون با غم جانانه چه سازم</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">گر‌ نخواهد دگر خاطر ما را،چه کنم آن همه خاطره‌ها را</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">نام شیرین او با همه بی‌ مهری ‌اش دارم ورد زبان هر دم و هر جا</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">نقش زیبای او هم راه صد آرزو در نظرم آید درد ل&nbsp;شبها</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">از سر کویش نسیم هر سحر آید مژده رساند که هجران به سر آید</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">خنده گًل میدهد وعده روزی با لب خندان نگارم ز در آید</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">خدا کند مهربان شود با&nbsp;د ل&nbsp;زارام که د ل به امید آرزویش بسپارم</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">دلی‌ به غم اشنا عطا کرده خدایم که با صبوری شبانه هجران به سر آرام</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">گر‌ نخواهد دگر خاطر ما را،چه کنم آن همه خاطره‌ها را</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">نام شیرین او با همه بی‌ مهری ‌اش دارم ورد زبان هر دم و هر جا</p><p style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: normal; text-align: start;">نقش زیبای او هم راه صد آرزو در نظرم آید در&nbsp;د ل&nbsp;شبها</p></div><div style="line-height: 25px;"><br></div><div style="line-height: 25px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.5/bmi/1.1.1.3/bmi/1.1.1.4/bmi/1.1.1.1/bmi/www.fotos-hochladen.net/uploads/img2378i56p9el0vz.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.1/bmi/www.hammihan.com/users/status/original/HM-2013751672353659101412278229.4746.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBwgHBgkIBwgKCgkLDRYPDQwMDRsUFRAWIB0iIiAdHx8kKDQsJCYxJx8fLT0tMTU3Ojo6Iys/RD84QzQ5OjcBCgoKDQwNGg8PGjclHyU3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3Nzc3N//AABEIALcAagMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAQIDBQYHAAj/xAA8EAACAQMCBAQCCAUDBAMAAAABAgMABBESIQUGMUETIlFhcYEHFCMyUpGhsRVCgsHhYtHwQ0RyohYkM//EABkBAAIDAQAAAAAAAAAAAAAAAAEEAAIDBf/EACoRAAICAgICAAILAAAAAAAAAAABAhEDIRIxBEFR8AUTIjIzYWKBkbHB/9oADAMBAAIRAxEAPwDBzRMvUYoV1IrbcV4IzXaw28Ug1eYNIMDHxqkveDXaKrGElFBGpV+Z/cVlDNGXs0cWihpMVPJEVJBBBHrURUjtW9lRMUmKfikCljhBk+gFAhC+wJqJW1CnyyRxnErgjuFOTQ/1mFThQ4Gds71ZLRWyY9aTFSPLbOoaKUZwMqevvTBv71KCmN00mKfXqASPFexTyK9pqWQ79deDJbNKqsUOdwNyPb54qo4jbCNJCsCyZbUzNklTj26VcOylSEjPcAhdsZ/vQt1dRQOIWZd1Grfu2cfsdzXCTY01Rh+I8IUM2z5xqYdSuaq7jhEnlMYEoYZyvT3ra3kLOqMy6gdOrQBs3w77UVY8G+tXQaYNiUBQY4wMHHcD503DO0jJxOf2nL15xK+is7OBtb7lz91FHVifQUHzPfWNs7cL4H5reLyzXJ+9cN3OfTPQV2bn6GPgHJdzDw1RFcXhWDUuzKp+9gj2B/OvnyeLQxXHSnMP23cjJ9aAmyTTDRSQPK4VFyTS31r9WCI2NRGabtXRWnVgVPhmaNt917imshAzTDRAWaSBlBHSn5oC1c6tB79KNU1nJUWTHilxXlp2KoE67/Epl0lFVdTMxMhyH/0gj/nX0qCW9tfrD200j5DGTxNA2AHb2znGBVTdxTGRppWRIwhHlOWj98dv81CvENbnVoLS/wAxGWbfow+Wx7YFcuOKxiTNXHKiLEI5EKyEiFQmRnbY9yCO/TtWt5ci8WWNkndmXUZvNjPm2GPcYNc14feZ0RGTOjdZctlSdyPTB3/Kuq8pQOnDhdzAa51BXBzhfc+/WhGFTVlJPRk/pU4gGY2oVNFvDrZmTJDMQAAe3Y/OuOy8PlnnWONSXbohGDj1x881vObTccV5i4gliruxlIYBSFwpx5idsdN84qu5f4LcTcaitbqNUmyNt8DG+WPwIIO/705ilxTfsHBtpPoq7HgTW8TzyjSoGc/D3rK3TNe3zSNspOxOwxXUOOcPPEABbX4ksQ/huFJGX7dcHGN89NqznEbGw4OiO9k0uehK5GcZoYs27e2xvLhaXHpIyN9HHoURsG09cVWsK0fE1tbuMyW0PgTJu8enScVnZlw3TFO4pWhLKqehinSwI7VZxjIBHQ1WVY2LaoselWn0Zx7CFFOrwpcViXOhcUcwTsZWEySp5kDbkA9/yqkRgJo87ozA+Vu/p+9aS9kMUIjdUM0zaWaM9VIz8OhxVDeQQtK+gaMKFVCNRLA75/3pDDLWzaaFilWNY42CatWy4OpPh77V3qzAh4a7ZTQNWnSRgKNlH5AfOvnvw3jucHV4mfKF/mb0/aur3T3/AAr6ObmSVAG+rMxUqQUBGTt2O/60cr4tFErM7cW0X/xy74lFJqlvbk9D/KGAIP8AUKP4bGkMNpfFMsLBzq91RgP2qh5fma95UlhYf/g0mlj0OWV/7mtJwweLycJs+e2WeH5MMil0pRm0/R2cKUvHi/1f2Z+ztH+rWJGS1xdOoGTg7Lt+tFcfisZ7u9sY7SIWsTDRoGGZ1YAknvtmrLgEaS8LsZpP+zvpJCc9hGW/sKHsOGvcWCzAAzXt0VHy/wAmrNtRVdsZyKEsmWWT1r5/ZGHvrIJI6O2rUSzMTqPfbNYviEAWQ4X+Ykb9RXSeZ7eK1LFLhJ4gxiZlUgBhjPUb9RWCuS0jAHJK5yM4wKf8aT9nE8uHF0UpjIUbURw5sOR2qUqmkhTkZyT29P70kERExIBGOu3T0pyXQig7TvS4qXRsCN6XwjStmptC8EskqTxFmVfsmzp0nbf3oaRovDwsRQDJdiT9r7bD1FOknzMMCNkycjGR0/WmyuEH1d3LLp8rK2y5wCf+fCkYqjZ7LTluK4W7nuVna2soFX6xcr97RnaNDj7zdBjHrW0594vPbcuWDRZhNz5mTrlMfdOevUda9wXhdtc3dvFFdWs9hbIrwWUar0KjzP7nJPTvjPrJ9K1k1xy5HNH1hl7ehH++KkXztlsDUcyckYzleONrDjUceAmjx41/CPDIx+aH9KP4PxC3h5Z4nZXNyFmkbXEmDnOKyXAr97OO7zIFRbZ4WUndy7KF/L7Q0N9aJnBB6dqksbs6mHLBRcX8b/02/Dbw23KN9GHUSSThRuCdJG/7VfZ/hvL9lLjBgtGlGfxybKP3PyrmlvKMas1oOaeZ4+IWdqlvqjCQqrISMFxkD9/1qkdPYzKsrT9Xb/ijM8VnLW5XX9mGLYx3xisY90VuGYY9Mb4x36b1d8w3a2+bcMC6+ViDnJrMDLHJ7muj4sKjbOL9JZ1lzNom1Fl05GTgZz2x/ipLeQrcR5PlU9M9qGUDOM4zRKABu2vJAGNiKaZzjUwRw4V0GoA/dYZBHoaja0JYnIGT0DbCnW2trNHt1ZQxKvk7E5PT5YqUHboD/VXPbpjCWhfrXhkKBspJJz29DRy3ayxaYjk5J0hQWXYbZP8AwYNUU7dcPuQOnpTY7jSAqR4PcnfNF47JyOv/AEW2zNNd3YgZISvhqzAjzZGR+grXc52zXPLN8iDJWPWB/wCO/wDaoORPCk5Z4dPAMI8C4XGMfiPzbO/eiubLz6ly9fTKQGERCk+pFYaUGyRb+sVHz1fxLCD4Y3Y7mh7WTXLhjjIoq9mVy2B5Scp8KBtoi10MdK2j93Y23ctF3ENMS6BpON/eqPjFwVmCKfNntVvNOsSZz0HSsxPNJPdvIoG2Rk9BQwRt2WzZHFcUVly7SSMXbPbc03bbAzTZdmO+femo3UHpXRXRzH2T/dYEjJ96USaSBk9enaoht03FPJytEBo+Gz64Qo3PoTRni+wrN8PuxD94mjf4gPelZ43ZqppIllZQdvvA7f3pqyM0gWNdchbyKNsnsPzqJiQ2T3NFcB0njnDtQz/9uHI9RrFH0VPpPlc2UXDo7GylWX6nGIHZfxJlSPzVqzf0p8TNvwCaNSRquIlz8s4/Spvo2yeSPrari5uzNO7A9WZ3P+fiTQP0icMkveXryaAFpVZJjtk4UYP6VysmSpRj+Yxhim7OVFUteKJbXWnwJ8LITto1bBx7jr77iovCksrqSGXaSNirD3BwatuarNZLKwuYDlVtlXVnuDhv1NA3Lm6tLK8YHMsXhu3q8Z0N+YCt/VTcJqePkbyXCVFRxS5Ph4zuaBunl/hVlkKI28VVKvuSG1HI7HzD4ii+JwgYYg0DPakcLgvfJpeeSIkDfKqjAE/1bfOmsaVaFsrdldpLt3pVQY821OXBPmz8qdtvt096YFyDBHelBYb087Zwabkg5ogHKR1Hzo4LbEAljk0EuM5T8qXSfxUGQt5VXBKuCfTtSQSC2u4ZDh/CkV/Ic5wQdjSujiTSdJJ6Y70149enA37471gix3D6GOLQ3/L9xw1VCPZyv5Cd/Ddiyn9WHyrX3CLHCqvuBswPcd81xf6Jb9+FcxjTEJfrem3YA4KgsDqHr32rrfNt7HZ2niDd2YYUd/WuV50Yq6+bGPHtyo5n9IPCW5bu5La2XXw65UyIB1hJPmHzrPWDxy8rrF5TNa3hZjjfEgPf4xirvnrmEcXt55A/l8YRJgZVQBn73qSP0ql4BYSw8E4lNKpAkjikVSMHaVQD+TGmMX4btVZvK7Suys4ogaLOAD7UJw+I3vBuJ8PRWkmQx3lvGp7qdMnx8jZPshPaj+IY8L9qoobg210s6KGK5BVujAgqQfiCR86aw9C+XTAUx17DpSDv704DAx6bZNIcU0kLkbCmEVIe9RmiAchxU2Voenaj6VCWW8I8R1CKdTHYL1z7Ctjy9ype3siRzRSW7yjXC0sRCOB94Z6g/Ksrwm0M10EUEhepFfSXKdzNcWga5uLJ3KqQlspGgEbZJO9IZ58XxXsvH4lZyfyXb8KlF3cRhpkz4Temc5J96K56SROFyPZwrLclSoz/ACqR5jj4Vqqz3OFjNxHhrQ2udaHUcdWH4fnWDxqt7Lxk+Rx2w5Gvp+HRcQkRpHLtKbUHGiMDIBGPvMfyA79k4Y7GTitrM+GNg7aAcfcdD0+FanmriC8C4CscsvhcTwPDKTM7g4wfMdxWA5avzfc2OzhVa9juISijIGuNtIHzAFbY4TncpGimoukRcRH2WKzky4Y1o7wal9qorlPMa0wsOVAbDGfSozUzjY0O2QxBBBHY02hVjT1prjcelOpr9KIBpYYAx0zv61IFOKiAyQB3ooMAAMGoQ6FwjhIthE7J53O/tXXuS4YUjPXxEGAMZwPX9a5DNzhZGVDHFstXPDPpPW2hmggtz40hCxMMAAkjJP8Ab4mudLFOUlJoty0dvqsu5/DiDA4CyDxCfjUVpzNwa6u0s7fiNvLdNI0fhI2W1L1Ht0NZjm/maO3b6vw1JJZnJWVkjLAjoVPpR4tugxkjkv0lcZ/i3NF6YJddpC5ji09Mdz8zmqLl+5Ntx/hc4/6d7Cx+GsbflkfOhr3IuZlPXxGzntuaEbdSBsSOvpTyjSoqnuzdcetfqnELu32xFM6DB7AmszdLgmtXx2cX0sd+oAF5bxXGB2ZkGr/21VmLpTk0nj0xye0Vr1LI63VuBIPtUGA/cimSLiogdJOKaqxa6BW8pwe1I1PuD9pUVaGZPapqkz6DNT6RUUIKR5/FSazUISasDakWTavN0qEHegiFrwziM9jdQ3Vo/hTQMGjYdiK6Dx/nBrrha8T4SIYmum038JPmil6HA/C/UH45xXL49IBYsM7ALjrVhwgXVxxC2s7XDS3LiEKRkHUcEH29aEop7AD3B8Ql85Y5yPTehiNsk4rT81crnglz9lKJ7eV2EEn48Y1fME1m5TuUJ6HJ9DVg2ajgcMtzyubgYdbK5MDgdUV/MpPtqLj5igrxDjb1qPk/jEXC+JPFeM38OvYzBdKD0B+6+P8AS2lvgD61PxDyllJBIONjkUrOLjMZxyuBUTUMxA60RMwzQUrBtu1bxMZELEsxJpN+1Ka8DuKuULW8WGMokb6sINR98b0F5ahyT3Ne3qECW6UOdmr1eqEHq2K1f0awpPzTG8raVht5pS34QFxn9TXq9UfQGWfN3G43tYbkw+WaJ4uFxNv4EOcPM3rI7Db03PtWFCjGS36daWvVCR6GMS3mxj51Il1LFGYwRp9MdK9XqjVhuiB5XbqaZ1pa9UANINeAr1eqBPU6vV6oA//Z" alt="" style="max-width: 600px;"></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQUFRUVGBgYGBgWFxcYGBccGBcaFhgXGBcYHCggGBolHBcUITEhJSkrLi4uGB8zODMsNygtLiwBCgoKDg0OGhAQGjQmICQsLyw0LCwvLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIANcA6gMBIgACEQEDEQH/xAAbAAADAQEBAQEAAAAAAAAAAAACAwQBAAUGB//EADYQAAEDAgQDBgUDBAMBAAAAAAEAAhEDIQQSMUEiUWEFcYGRsfATMqHB0ULh8QYUI1JikrJy/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QALBEAAgIBBAICAAMJAAAAAAAAAAECESEDEjFBBCJR8DJxsQUTM0JhgaHh8f/aAAwDAQACEQMRAD8A/HQ26bk1ibboDqU+k0zm393SLQuPyUynOxI5n7I3WvIncCfMFcL2BAE7/coHQQcTGhi0/aUs33BusdYcydkeQwACfCyAH06cRmJaXG1tdpmL8rIsVhXMflJ116+zK2k105BObYfMTyA5Xujr4c03DOHQfCbw6OV51WfZr/LwLc3KSJnrt+6zJbNI1iN+c9ywgk9LrD5cpWhmFlsmurmIFhEbX3vzWWHBIMXLo/8AN5P3SmdUlkbtGBY7f0RI6dEunKJgEnoBuqEKy6Iqj+g7hMd5ndATdLJumTYRWsCEI8yAOKXUaL80w3QPCABY1HVFkBnloupPJKBAPEDqupu1lDV6rmNlADmO3hC6xWCnBsmFiAODhGiXUCc9t0KAFObZD8JOqCyCyADxmLNR+ZwaHGxLRExYEgbrCCbkC/gPdiqXim1mUZXuEHOBE73m8gkjqpTJk7flQi2hj2yb7ICeX1WVKhgAE31/HcmUWtBBdfp5/sjgXIIZzsU9hMBvWYA3MD7Bcwh0CBytYeJ3KzScsxoT9YQMb8Nzcr75jBEbd/IoHuJJJvqURmNx3iZJuTKBs3n39UK+xya6NaipRckTy7+vcFja21yATawubaynuYYD4Iae650MC26GwSFfCIbmyyCcs9YnbotiLSIMTaSPpI1RZOEXI1mbaX1m/KEhoNrz/KYDM3LXQ/shLd/onYvChmTja7MJIbPDpwmd9dEmozKY0TVdCd9guakgFNJSnG9lRB0LCmU76oXi6ANYzQ8llQxfZGAszdJQAogk9EdOmBp/K4LieLkgCd/zXFlzXgFFvyXZdEgGN1komuSs+y0BDBDXXWFcDeFncgDqgsPJTOJVmqnLCgQ6o6ZawANdBy6xA5nxQM0jWeV0thm9+/dNym3X0UF32E5kbDb3Zcxlr25+9kTKd9DG2t+5OxFA/EgS528mTMbTEIuh7byhdF4kEiQDpzHJUVgM7jAaMxsPsgo023kxEWIueYnZc1okSTl3GhPQJd2NcUbXBc4ReAAPKVjafCT4QCJ0LtOUA3TrlronKDJGsA/SbfQIRUzNDSAGtkiRfcwTuJOhQr4G6eSem3cjzVAOovfSO9MbgnZcxjLa9o4vl3m8Iq+HNLKXQZJtsQPsjdF4sNklmhGKptDiA7ONnAEA9IN0LBsXRfqY6oWNJN7bosRSymxBGmYaTEwr4wTzka+szIG5BnDjNTMTm6ZdI0upiZ1REGJjXzKx7Y1/JTSoluxaxwhE93L90L2pkmRyRNusF0Q0QMxq4FEAlk3KAOcEAbxSdk2seQlCTugBVX7plJw5FKru8in0XWQAhhEla10ELsl5QkcSBDjqtj9kI1Wg2AN+SQzM1oWyOS5gQElMRjWzYC5KPciN77fRbRkcQtG+hHJXdmYA1OMluQOAdLjmPMNEXd0WTdK2axi5OkSPrQWxLYjmdOXjJ8UdKtYg7xczI3si7QwjmVHNjLFxvaJmZhDhzEyMwIvYHyP6T1RhqwdqVAl/v9tUycwknSAB632VTaLHCGMibZnOg6g3GkxInS8pD3jYDTbQ7koTTdDaaVsFpIuTvNrafdW4bLAIBe/iOVuYlo6giMsQZQYLs99UOLMvCJMkN7gJ1KVhnljgWuLDpIkQDY99psk0pWhxbi0yrEOdWJdTpFgaBmyAka2LjpHWyje/MeI5otM8uRWYcOzOY1/C+AT0F7wfovQwXY1V1P4lO8OLZnLrvfWfuEXGI6lPKJ6paxzchkj/AGEwRpzB+6RVqzsJG8a7Xm30Xo47so02gEXgzyJBvC8xyem4yyshqqUMNUDmMXWVFQXj4cRL5sQNtSXHca9yzCubMmYg6dQRursy25WScBY8SjbZBF1RADGoi1EWXXTsgDF2pQyji8oA0tSnck6obQp4hAwWkCx09EYsuygrHU9JTEE5spLhdPGiWRZIYLjHNMptvOwE/RcR5rpIhAA5jsuFU/6j34rHyDBQHvSAspgNaSZzC2Uj7Fa0gMGWobkhzdI3nkZhV0cJUrlzyWNgSZkWaIj6KGjSBN3BrYkkz3QAFkms2zaSaql9+S2nihWqMbWd/jHDmAGcN2ExeJ3VWCLhVqU2AFoBHE4XFiXA9YnpzUL8MSAWMJaJipB4gCZJB0j7LMK/jH6j8oJMC9tu9TJKSaRcJOMk3yVmsx+Wn8NoLoE2be8Eug75ec+MrMdRhoaTEWAs6YFyHDYm8X16BT1cxcQS0una9+9FhXuY4Om40Bumo0vUTmm/ZE8WjkqsQ2zZi4+Vsy06XB5xPim13urHM6BAsAIt4b/lT13tF2kmwmdZ3HQK0yGvjg6nh4Eyc07fLHhvqn06zwJzZW5tjuBsJ5eqnoV2zdpd0mxO1uSvph1VhpsY3MCXSIBA1ifH0UydclQV8EtTEvcSC4nScw22QVHExY2ETESJgfhBQLnPa0k6xz02CfXpOBd82UEAztuJ66p0k6FbatinnKBBAJBE23sR4hIZZMrtA5/jvSTOiuJnJjBdLDYCoyw2UoDkqJF5ohDUddMqMWOpxCAFOnVMpmUDyT0RYcSgQyo3kkplTkks5IA49UZPDrohq3gjZa5qYGk2SzvK4FaRHVIZmy0mwW00svsUAHV4mg+B+30t4IOLmPJbTcBrodVrqZ5IAx1YRcC3s6o31uEDYXG4vvBFtB5JYottc9T+B9+qcyhwzBjqPRRgvI+n2g8MyhxgyNBvrHJFgchcA8HLMlwtAg6+MKd1J3fF+UJjqZBLXy2JtG/L90qXQ7li+iluWS1riAQZdFzElttpMBHhiC0tyF7tWQRI3dIAlyR2f8ME/Fa8iDGXnr57KzBtFKKufhykcHzAu2O09xUSdFwjbX39SFz9wZ6D8L1sHgGVPhufUawu0YKdiG2Oh1MaReV5VCmwh3EQQJaCJDr3aSNDGh0tsrsNidGtOUEXzAOyH/Zh1b4aI1LrDoentv2Vm0+zXU6hFSm62YARZ2Uwe4G6vo4Wk2jVqMeGvBsHXykyRTkiTwh17CYXmVsZWbUzOJL988uzW/UDraE2o6piS4EMaRxGGkaANAAMmD+VElJ5bwaRlFYis/ewMIaZpOk5aodmab3gaWMC87Kc4zIXS0OL93CSOWU7LcLlbmDgXGLQRAd1PJVUezc9N7w6XMGYtHImPQStMK7M05OtvP3/ACTYmsapa7Lo1rTGji0RmJ62lT06ck9NeS9mlh2GSGvPxGTTa0glruRaNRHjqVD2oyQ0gsGYnMxpu0i1weeqcZLhEyi+WTPfIjYIGNXNZC13NaGTOLUIKEla0lMQuqiwxuEwGR6pTxCAGVReRzS6jQma9yBzJQAoHyKMDRAW2grWGDGxTEIJunVDCxzOKFppnl4pDMA5IHOtda4pVY3hAgRqqG4pwsHGB1S/hz4JfwkAy2m3qE5tQwBaBMW5+pRdn4M1XBoIbaSYsPwhfQIMfwsnTdGyUkrHUMWQ9rnE2gHS7RaINiI2K9ftGiary5jwWBmdhAa25gltSSIs3XuEKHB9mZw4SQ9s8MfVLrMyNLc0OkaTcX36OBCyk05evKN4pqD3cP8AU3EdoNex4yhkuYQGgECAZuRMzHRTY1rfiOyOzNJs4wJ522EyrOxuz6dQltR5YD8pgBptMFx02/Kj/tdY25x5rRbU8GL3NZ+1/wBFmibQnk5QWkQ4TJJMnYtI2TPiOIveIgnURNh3z9ElzN9Sfd1Svsl10PwrBUeQ97WSDxOmxGg79lratgWy0i1ie6en7pNZsAH6Dfce+i01nvIzxDRGkWHclVuylKlQP9s6JuQTA7xsBqvbovpsYKbGu+JVEOzuNokFpa3XfUbrzcHickhoBBIJzNBsDJAnSdym1sWH1HED5nki2VrcxtpJIHIKZKUsFwcY5CxDxSdIzaAAGxmeLTQdV5rmzc6ynYyu7O4EhxnXUeCmFUhaQWDLUllhtJMylh8juTB6qdhgkKzMJwQglNburuxuyzXeG/K0DM98EhjRq6BrqLcykNZPT/o7+k34wF7nfDpAxmiS47ho+6ztjsuhSrvw8vaWGM85g6RIJabi0br7yhQ/tadJtAl1OTmcRNuoG3vovzP+oO0c+JquO7z+Ao3WzVwpAdo9jPogEuD6btHt07iNQV5x1kbar2cJjJaGO+R4II79COoMFeRUpFri3cEieaqL+TOSrgSRMLHgrXa2nqu0urINcN1kmLEjuTHBLcLoABzjHclVHTYxboEb7CeqBwSAe1vDOlot69yQXd6JsiDO2yLOPcoAtyFpif8AqdiP3VFSrO06S7eRMxyHgpKYCoaeqyZsmW4kU2EGk55IAu4GZPeAkPxQLSHAEmIO7YcTI2vJt3JRfs259E40Q0DXTce5UqNcluTlwjaVWQ8RPEDeM0aa90Kg0w4Og2AbY6uM6DuCnZhYGYh0TFvRbUoGzom+gE6bE7Jeo1u+BtSiDGWQJFjeZP6f9hF1RisKxtYMYc4BEmQAL6TpERdPwzxDsoYDlvmnkL6bH1CXRwmU1AXtOVmYHiImxtGpvqZCzUneTWUI0qX9w+0aVNrnMAlzJIvs64EjUgR9dIUFak4szfDORvDnExNteunmn5QDOUERMXi4891XUbUpU3McHML2tMEWc0GxdexEkWAVLFEv2tLB4dOpBIuQWkWsLjf7pVzA1jYbKkgbz4H8rnPc0QwgQSQ4ACpe0F4AMRtK2TOdoQ7Cua1ryOF5IBFwCNQeR3jldJc26oxNENMZg7eRp/KW1ypMhoEjRIqC8qktumYHAPrvFOm0ueTYD6knQAcynYURtBX2H9KYfK0u+IGVQ4EA7tA11vJJseSfhOxsJhz/AJahrvb+lpyU53gjicBzsg7TxDqtelQY1rGOIc8Ma0BrdrxMkiJ1XNLXUntidenoOC3yPo8d245tmxljSF+V4/irVO+fMlfY4jsZ187yGtBJJOw6r5HGCKwA3DRfkb+hCcOR6rtI2lVzNHMT6T6LO0Gw6eYafMBaCA+2hAd9IR4x4e1juQg+Gn0hap5RzyWGRjQrTogYddFrStDEMbpDneqaz5pS3DY9YQAku2KI3HVY9slYWoAx5sNvfNYKqMumBoR5eK45vcIA9luGpl7hTJLWNzGYAMRmM8rhYXUxI4pMZTIAFx8widL2Xos7OOfMzJIhlrNM8LTmBmdp6FQVqkm7QHABpjci0nrsuaMtx2akdvQWLwxpuImbDQGINxtuhdVdoCC2B8wuLTHRFUrOd8xJgACeQ0R4fFOa0tEQSDcXkX/Hl3qqdZ5IuN4wijB13Uy24MGQCLG8zz1VjCc4dDTmlxZeLzbyvaVG6u6rUk5ZPIBrfIQEHxjuTIiPCyylGzaM8ZeD0cLiaLa0upuLRsXSWkEX/wCQ1t1QVGQ85SMrr8MRBvB5dyRiqBbx5mOa4/pdJmJgjURohe4BuouhRzYm8UWPotdOWQNuaWzD1KpIGZ2UEwLwN4E2uRYIMPUsm0a7mTlJE7g+P4TyTglxPZ7mhskHMJj/AFgxBU9XDkK9wLgSUB0VxbrJEkrweUWSSeiTRavT+GCeqw4aAtNxntEmhEFen2H2l8BtUNBzVC0SNSBJy9BvPRRO2lMdVDMp2Hzc7jbwhZajuNGuiqnfwVVWVqkuIAOtzdX/ANG9rUKtR7a5bTqkhrZMNIbZoDjo60xvshwxBEgyCF8RiW8Tujnf+jf0UeJpqTaZfna0tNRaP0P+re1cNlNIYhhzfNk4ydsvDYL4rEXc58aFoHvuAXmMIBaTGoM81dTqlwaNzVJP/U/ddM9Lbwculr/vORtWhkObYD6aj30TX0v8AcOd+ki3omNqNl1N/hzIN7e/VU4fK1rqcyx1geR2nrMeay3Ub7bPnKI1Q0jcq4YfKSFE6nBMLoRyvA4t/dDXQvcQAUOvcUAATe2qxzrhaKcXQZuIH2UAE4tEhuu8+iWKaEuJOkIMvUIA+3fjm0qw4BkDQS0EAPMEB8zFiXa6+S8atVzOc7SSTEaSZhUfI4uMPJHzCRDnN0HhAjkgoAFrmxBFySLi+3IdLrmjSVnZNuTr8yrCv+G0l7WVMwFiQYOoIIm0a6fRTFt5HvwRYii5nCTLRcQZbcTbrBVOExDWsc0szE3adwSIudgh4V8iWXt4FYem4ugNDtoP5nZUYt0f4nAMexxHEINybudN9rqY4pwbIBgGCepnfmYPku/tXZfiEHLbi75ie+CirdsG0lUcinVHZiHTO89bz5X8U1z7RCjfqIV1P5b7q6M7sLDVYCOnXM3U7QdNkZeAENDTK3PPgltcFrXWsha4TdIGY5t03NBuhzFCaiAHNw2cgS1s7kwApMS0ZntkGBzB05wnD5HHUDW06rzqAHxCAIlp+26zlybaaSRbgsSaTgP0EeRO4XgVKv8Akfb9Tr953X0FalI8Avm8Vaq8dfUStPFa3Mw8+PovzGOqSYEGTzNtfpEKzCNaMhLt/qOm1ivJrvym3vxVOFqhwzOOUAxbzsujWtnJ4qSPWx1EOcXa8Pofwo6VctqtBMhxAv32PfqpqNZwJ3j+QjhzmMP6s2p6DT6rCsUdt5tHrVqdyvPqUYXpPEk3mAPQKfEsgKoszkjziybFA0wmA+qwHXvVmYD5hDktKZlPqiAvGxB+yAohed90UdUdRhm3cssmJH0mJpAEFhk2kgOEmAc0Gw8Nwp30HCYkTrre8wed4Xpmu3IABxTqN1pqEgcNh5eJK5kpI624v/RFSquADGxBIuQAb6626SmUA8PcW/qLgQ7KAYBkRYSLqxtFrmxl4r3G3SPwjodnNIL7ksBc65l0mJnmCQeoUuslrFZPIpsaTDiQ3ci/8r08PTpfCDAS5zzeRAba197z9FN8ETJBcJtHv0lHQbJDXOIZsNQBMxpeUSyEKT+/aOHZPAHTEyQTEOvYDqReOidWpMa1jMpDzdznfL0iDpMjRKx2JkZQHNF4E8IBJygfUIcKxz80kOdYBpnM4kxwxv3/ALpJvmQ3GKxFD+0W5mh9gSwEiwkg5DHMWleUAvQfhKsEZJFMcfS8zc632UTmbjmtINVRlOLuxjKmxRyOV0g0ibpmHaTadFWCcjqTZCSd1rK3FG62pa6BHMpFzYB8Of4Ur6BbUZJJJJtJIFuq9ClRnfaUjEMdnDoG4AkkybA2sAsZP2OmC9EUE2K8GvSms8hpfdjS1syA5pvIX0B4fRfJ455+NUIJEkixi0ad1lp4n4mY+f8Aw0iXFHiNwRJiNDexCrwjCWNGUEEl155kbdyhcffvwXvdmsEMG+Vp+/3W+vKonL4kbkQUTFQkloAkQRbuA5r0MA01HBjhAlobtYbybT+VJjqTZeD/ALcPfdX9m/43NkZg7mTBm0WWEng64rJXUpFryCLiymqUiZVVTES4mAJ0A2U1V5lVG6yZS/oR4inA8Umo2HW3CpqvzNKlqnQrRGbGuMjwKHEfpjYCfEJmGv771xdAncD9kBRI4THemZAqGYzPYht9PsT1TTSpj9Q8iiwPRaHD9teVkw1SJbeNSCN02jS4A9xygkgHXTTTS4PmFzHlzi4NPM3vfqd1ndmtNIfRki5dlF9pvyBN0bQwtIOcuabEgZY7hvKDEkCCCYOx+Ycp20haBEWIBuJ3Wbs0xQVdpht7G+kQdxCGvh5uSJ8lTQAe6S4cIvaCRzsLkLsRSGaxkCIOxsp7opulZDUw5yxcjQ3id77G6lZUcyS2355969ioVPVpgvuLEIoalk80VXPdL3GbeMc+ZRVwOadVwLgdLbFJ/t5gBGPkLlXBsiInRdUw0CUohodBVTAC4jUbJN/BcYp8k4oQZ3KJ7DGipoRJAE/ZdTplwINgE1qNcieknwR1RLeoTMMNCjw9INkrIh197pTdorTVOhtRpG09V8ZjHzVd/wDTvVfaDEatO2h718O8y8nqfUrbw+Wc37QeELraFfS4KgBlMXhoPg1fOVb25wF9ThqgJIG37j1BV+VwjLwazYmtRa4j/YOMjoRII97JopWi5aOIHWI2PLxRtIDgd5170Jfdw+vv3Zcyts7JUk2ZIseaS5026puIcIbzSbCV0I5WcKbYPNQ4loheiyjAJ3UeKHvqqTIaBwhsZ2j1VdSgC2TIJE6yIzR4afVIwbCQdOo4Z8lTVaAHQHCdNxsTHLx+qTeSkjzadpHlOyf/AHAOov4JFFxnu1n16JmZnIpsk+jo4Qkhn6jEXEdVdiOyzTbmzEgwDFo6xuEXZrGmkT+vM0QTJAkfKdRuvXxtYywuNsw4tBb/AG69VjuZ0bV0eKcRmAa8B2UcLtDAO/MQdFmKrZgDGhNxpeFTVqUy8luoM8ukjxkqesWOJMHX7n7Qo7str1o6nXyEEGOvqiNUFNoOpxDhmGWBJILSdSLIWYVnM8hE+ipNcmTjKqFzO6L4sCInqmBrdtZshLDoU8MiqDdWtB05KDF0G3I09FYaR1R08K47SD9UqL3HjPqsMC1vd1mcQQwq2t2WQZywl1uzQ28+SEhudojpSLh1ym0sXDSDvunNwgcHOJAiwGkpVLCNvPlyTaXYlJ9DKDZbxGQpHCHKstAiBoNffipcRqsXzR1Rtq2birAunQGfJfGNPqvrO0XxSd3L5KiF1+KvVnB50vZIawS9o/5N9V9XSFidJXzfZ7JqjpJ8h+YX0TqgiBoFPlPKRp4SqDYnEkgBwj87ptJ0ta7f5T6g+vksef8AG8dAe4g/iUrAP/Tz9dvfVYxeDokrdB17jkGnVJovaQbElWFzRwkZhrbnyU7KYIMWP2WyeDBxyHianC2BHNRVZBJAJO3TqrXUOhIGqn7QJyxJ0sJt5e9EJqxSi0rE4OnGsCfegVhIBaGk5evdcxyUmGYRE3HPX+FbSuMwNpiR+q3qiTCKJXUo00O35SPhnr5K5g47ab/clONKbgCDcWCNxO0upMvbw6Xt9V61ftEvZkIEGJI1PnpdcuXO2dtLBE6gSLxvpqIKFrJIiZXLlNhSsro0u6Pf5TGxLtsvuy5co5L4GVqYcOUQZ370lrTJlcuVxZOokNoUeGTvurcNQga6rlyqMmzGemkrQdSjsb+K86rIMaLVysxJcZV4b6dylw1MaHU6O5eC5cmPgCvaBM7qWoFy5Yvk64fhRDjgXUyAvnKbYC5cuzx3ho8/zIq0y7sdsvJ/4x5kL2qsCwXLlnr/AIzfxlWkKzHK7lCTRMEELlyg0Z6zsuYDmJ8xKWw6Abm5XLlK4Kf4gXVbEct/ovNqkuuNAuXLaCow1HZRguR0Iv8Ax5eaNoNmt0Gyxck+RR4GMLYdzIAGvefQJPwTzXLk4rAS5P/Z" alt="" style="max-width: 600px;"></div><br style="text-align: justify;"></div> text/html 2017-04-20T04:47:19+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین عارف،رامش،خوش آمدی http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3350 <div><br></div><div><div style="font-size: 12px; text-align: justify;"><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">ترانه قدیمی‌ و زیبای خوش آمدی با صدای رامش و عارف.آرتین</span></div><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="line-height: 25px;"><a href="http://www.mediafire.com/listen/asswzwtq9turc9w/Aref&amp;Ramesh,Khosh_Amadi.mp3" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">http://www.mediafire.com/listen/asswzwtq9turc9w/Aref&amp;Ramesh,Khosh_Amadi.mp3</a></div><div style="line-height: 25px;"><br></div></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhQUExQWFhUXGBwXGRgYGBceGBgYHBwcGhgcHB0dHSggHBwmHRwaITEiJSkrLi4uHB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICQvLCw0NCwsLywsLCwsLCwsLDQsLCwsLCw0LCwsLC8sLDQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAPAA0gMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAEBQIDBgEAB//EAEMQAAIBAwIDBgQDBwEGBQUAAAECEQADIQQSBTFBEyJRYXGBBjKRobHB0RQjQlJicvDhBxUzkqLxQ2OCssIWJDRT0v/EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAIDBAEABQb/xAAvEQACAgEDAgQFAwUBAAAAAAAAAQIRAxIhMUFRBBMi8GFxkaGxFIHRMkJS4fHB/9oADAMBAAIRAxEAPwDnEdNdVW3XFuWiy91l76yQMMMESeoqWl0wAPt9v+1F8aH7h/8A0/8AuEVxJjI5/lUufbYuw8AvwivdvD/zX/L9Kf2GxWc4CSmp1SlhG4MAPOSfxpu147Cyd45gdT6E4panplbClFyVIKvkdeVJOLWNoZwrOBBx5D8Mn6URauuW71pwCB3mKQvQ4Bn2jrXLuttWE+Yk/wBTEnHhNDPNqfASxqHLEunGqvhVCG3b85WfPxNNW4L3QpusB1g5PvP5GuJxm5cthlQiSwDgEggEgnassPcCa7w7QdqC11rjCcfwAjH8IzznmfauTcnSO2SsPt3bdpYUhR6kn3Mz9aDvcbQTDEnwyT7RzoscH04/8JT/AHS3/uJoi3bVRCgKPAAAfam+XJ8sVrj2El3WOTKJeM5+VwP9Kb8ANw7zcDLygMQcZ6SYqttSiMtucmYGT96O0LglvQfnS/JjF6lyG8jaoMoHXXVUyx6fXNG0o43eCle6WOYhST9q1ya4BSTe4DqrZd9692FIE88wTj2FBC2kkHdcucwOv+lH6XTG4NzsYnCDBH93X2o1LSJ8qhemBXLFKW8mG8qjsgSxo7hgsQnkMmPCelMLNtVEKIH+TUSxnyroNUQgo8CJTcuSZJ8TVF1miCzexIP2qQYzXrgmi02YnQnHEL2nMXWa5ZPK7A3J5XABy/qA9adWtUSoKtuB5HBqoLFA3eHlDv05CHmbZ/4b+38B8x9KxRo1tMt4lqNQoLIQw8NokfrSf/6hveCfQ/rTvRa4PKkFHHzI3MeniPMUJxLhKv3kw32P6GiUYsqwZcd6ci/c5p+P2+zm4D2gxtUYPgc8vOoaHjIuYgBvCfuPGkF60QYIgjmKFaZkGCMgit8lFs/C42vSbL9r/pH1r1Z5NXegZTl1In8a9XeWiD9PPuvqa7iFsMm05kr9mB/Kp3LY2jp/n+lKfh/jiXRBPe6jrNONc0oQIJjE8ien361Dlm5c9AIRUVsI9RYK3hctrJClWUYJ3T3vqc1emoNuZOBJnpkzQvDL5e4eYgQR1pjb0wZgTmBPqeX5UNW0hjaSsUJrNRqiTbPZ2/8A9hGT/YvX1NW6bhdm00FS7GO8+T9OQ9qZaAwpXkUlceXI/SDQmqQ7xHXrU8m7aKIxVWW6PQi2S1ssVmNvk3P33Z9KaowE+AgULpgQpM+1S/iZZwAPr/2/GmYpU7YrOrVI9qdYQcDA61K5qwokAsfAR+de7IevXnVN28N0L3j4D8z0qhZZPhE/lrqKtTcu3mhgllYkSNzkeI6D8adfD1lFDbSScbixJJOec0MdCXguYgzCc/c004bZVQQogY/Pn40bjLlnao8IMoLWvDD0o6aX675h6VkeTJcFDKDkjPj1qprR6Ow9YP5VY5OKrVxMcj50+kKIS/R1/wCX/Wuhbn849lz+P5VPaK6DRJHNk69PnUa6RRpAWQurkHwrgmrajtrqM1leq0q3AN0gj5WGGU+R/wABocai7aB7Rd6jk6AzH9S8x7TR61M1jiZ5gBqdLa1CBlYE9GH4H9Ky+s0TW2hsfgfStXqtDntLRCXOv8r+Tj/5cx9qD1OsVlK6lDbz1yvLmrjA94rYyrZluDxcse3K/AjXhTkA93OeYrlGHhyHIvoQcj5Tj1mvU60Vfqo/5fYI+M+FKLbaq33LqEFiv8YJAJYeImZ9aF0HFS9sbjB6k4rScVtBtPeU/wAVtx/0msNw7QyoLZ/Dzrz/ABCSdkWHdDfg19QzbSZKwT0iSSefTlWl0zA58h+dJuHWgMgfTyH+tNdHAx0ApEJepDMi9LKde4tuLn8Ld1/I/wAJ/L6VXrboYKy5Ix9aC+ItQRZZue4wq8pHL9Kq4bYdT2dx5OxW+vMfUUvxEfVqQ3BLbSw/Tah5ErCyCfGOtXm7udtonPt71ZaTuiKt0qAAxjJn1ocC1SpnZ3Ss4bE/MfYYH15mrVUDAAArlyqkmM16cYqK2IXJvkImidGOdBCfGi9G+DJHP7UOTg6HITQGs+b2r2s4iFZVEEtPXliar3z3jjGfCKTDkZLg9FRKisXx344gsmnAMY7Q5B8YEZHnWZT4n1SuH7QkjoeR9QKdqF6WfV9tSivnuv8AjlmtKEUrc/iONvI8uvgaT6X4p1SOG7Uv4q3I+XlWqR2hn1kLUttK/h7jlvVW5XDD5k6r+o86aEUyLsVI8TXajNeBogTtdOeVcqIauOokZrrjFRqb8q7qcBHTWzkopP8AaP0r1XV6ipnWWb9xZcRGffp9Ky/DrfdP1+1aOwwWC2C7cp5seQHjgfakVgQT7iPQx+dQ+J3SZZg5aGemAH+en5VYbZaBJAnMdR1HvVNg8/8APKiEJBWORaKkjyOlwLuIrv1NtAIt2QGPhu5qPpBqLsVvWyf41YfQgj8T9KIeNzwPmZs+c4+wrO8fN+27OYS3Ito5JwI3TtE7pg58/oU/VJo6HpSNHf4zbtnslIa6YhJPM8gYBz1ihuE8TnUm3IYXLe/cpkTuhc8vl8AM1mTZcul2ywJtbWDGBu3Ekkt1gGD4Ax0o3hDXu3uOLNlO+GuNkASSQASTzkHA8D1oIVCV2bkuSo3T1CpW7oYSPMEYwQYIMdQQRXDXqRdogZyotUiK4RzrmzUhTqB+/tj1/A1l/jH4jLk6e0SEXDkfxn+X+0fennxJquyDXBzCMB5FhtB9iRXzSIqb+5lCWyOGo7a6KkqTgZNEbRURXgtOtH8O37kdwgeJxVHFeEPYIDDB5HoaxZI3VhPG6sl8M69tPqbbgwpIV/DYxAM+nP2r67dMV8SKV9e4Te7TTWHPMos+oEH7imxZNkj1DVM10VxnzUhTU2KaOGo1ImvAVtmURB5VY1VkfjU6y9zUik16umvUdnULxwq45DXbxLD5Ng2qvQyOZJGDBHWDSzQjbNsxuRmUwZjOPwx6VpLDyAfEA/WkPYRevN/M5qLNTgmizHak0GWWijAQFkkDIIk+dLReAkHwmqLlp7pGQNjQVIkMvKPpyPjUiHNWHIuR/nrUfivTh9MswT2iDpADdwnPgGn6VdphLf5z5Ux1ulFyw9s/xqQJz3hlT7ECsbpnGB0HEDYtXbOy2txRttuAP3m5ocOxbbO33GfCCNwzXXJuFF3F/wDwEH7sKsDeScLG2A3PEzVfCtALgDXWZ1+QKA/cuN3jHQkDmORJAq3jOjsWgEL5Dm2xTCwSWlgJkqDG0HxpjilfxOoc/DWvuftDbmAW7LC3juySUYsMMzZGJJwfCtbWJ1LWVshgO0S3b7lwRuWcLB/hO/HI8j4Vq+C6s3rFu4RDMo3f3df1p/hsmpUTZ4U7DWFRipVynyFIyP8AtAaLY8yPxmsNodObjhR16+Fbf/aN/wANPWsdwi/sBeJzEeNTXs2V40nVjO3wYk7LY5/M7AGPTnHrWm4bwm3ZUBV73ViMn9B5Ujt/FTLAaz9G/wBKerxbfYN5EJg/L15wf1qTI59SuKj0Gy0p+K7AfTtjI7w9qTP8R3ycdjbEwA5yabcP1bXlZLqrJGGUyjg4kVzTjTCVPY+e9a+m/BV3dokH8pZf+okfjXzriWkNq69s52n7cx9oraf7PWbsbwPyhxHrHe/+P1r0YM83LGkasHJqYNVryrwanJk9HXbETmp2qgtupWjz9a6wTr4rhrt4VEHBrgkjlerk12j3OMxwniNwMgYyuFPl4UdqBl/72/E/pSvhWhV7Vx+QQePM9BR+jO9SSBJJn8zUGSVxov0+qy32orSA/ahQgnp/maO06VMGCafitlTBb1gH0/Gm9niVt8K2egOKWaT4fsnJUkmTz8ZNWargiqVKSIYY9630vYFox3ER+yau6d3dLEizDHeLi/MBhcExk9CKW6LRDdaNtWeN5K3QoDMqkiF3EhcAEk862vxnwsNaW+FBazk4zs8R/aYb0msfb1Vm3ctOO66rJYqWDAg7VgEHdB+bBp8rS2Bg01ZbaZrtwOrXe027ldlVbKkYQKsEbQTg+PSa03w1duI5F4bC5Kr3sMVOCoPeJMvJMztrL6HXuzO7B7naPIRRJEHuyZ7oBgAetGcL1Ldorm1cJQg3SXgs5kWyFaAFBLQgORzNCnKMr2pGyipKj6ETXGagdBxK1qQdh7w+ZQTj759qKaxjm31P61Q5WS6aYq4xpUvsLTzDW29QZWD6isFpuHlXuWW+ZWwfE9CK3yWCNUssT3GwfUUB8W8JyuqTBQBbg8RPdPsTnyPlU+/qKccqaQBpOA21UbkVoByZnxpjwSyEs7YgEkx5EyPtQmv1sWTt5sIx4dftXuD8Xu3E2i1BBjc07fwnlUj1SVstpIbWeGWuYVfoDk8+dWdgqfKAK7cWAGAE9fA9asYhhNZb6nGM4np0OruXHEoih2HjAwPcxTz4IadIfHtG3eZMflFZf4o09y1cPe7tzODzjOfSac/7N2Yi8hB2CGB8G5EfQD6V6GHiyHxJsYqQAHlU2sioPaBWKqIbJTXVry28CKiF86w4tuZFU+VTgzE1Daa7qaiNerxny+n+tco7NoQfCenFyQ+UU7gvRmPj4x+dFrp9j3E6BpHoQCKC+E3a3eu2WxB/A/oRTriA/ez4ov2LCvOlyXJg6LRdsACSYAkknkAMyaptLJrHfGHGi7myhi2hhv63HOfIHEeOfCgSt0c2MuK/HISV0yBum9pjn/COvqfpWbu/FWrPO+30UfgKVGu7KeoxQA90nxnq0wWW4DzDqDIPMYjFKdFqwpcEEIwghQpaOihm5DzocrUKLZnJUaTglpWdCLuwIoubGYbTdEhQB1MgTgmJ6kVdxh1ui6UcXXBtl1AJBtptt/NAxPfMdD5Vm9PfjEZghSOYLY6c4zT23cU2jt7puN2aAAT2SMbjF4jcYCCOvvSnBqVjE9ge/rHOpHY3Lm7dtBkAL3jgDkB5cumedarS/FJRT+1LBDbZQZ8pWTGP+1ILGidrjWBdQOrm6rjlckRgj39M+FKDZVbjKx5FgxInI/7GujJXSOcU+TXcc+IkS4lyyVuEKZndABI+/SiOG/GOnvBrd5TbDKQSTIjkZMYrBSbjxmDtUAnkN20QfpVd2V3KAFBY+/TmeYxzo9KM0KjWPosm1vkjvW3EFWQ8mH+c5onRhwIZ7wPgqrHsdtYzQ6xkZdpOD44+la6x8TgKZBDRjEiamyY2ntwVQlaNBp9KIk7uX8RJPrnlUbl+Me3rSg/Eu+AqMWPT/tzpjw3RNIZ8t0HQevnSnGuTQH4k0qlFuXLZuBOYDlSNxGZgzEAR507+FtRYfTr2C7FBgoTLA+JPUnnJqHFbqohDR3u7BiDPTPPEmOsVnuBapbN9ltQbZbIEki3A23JAO5cznIPqapwZKVEufHq3RuipNRiqrN8NlWBUYwQRPUetWO3hVykee4ke0wKjk866BXivnRLg2jzVKcCa5V+3FZ1MYOV8q9VhArlFRxnOLWOz1Vq8o7tyUb+4DH1H4UV/vJLtwov8CwSORM9Pepau0btp7Tgq3MYJgjMiMkeY8azvwm371xykdR4GoOSyHG5o+I6oWbT3OqjA8WMAD6kV8vusWJJ5kkn1Jk1qPjTWsSLXIKdxHsI/E1lwtbjW1mka7cudOlGaHhty78o59TitXw74MtbZuszN5YA/OulkjHkYscmYm42EHkfuTVNxRinvxLwU2Hlc2zyPh5HzpFRwkmrQMlTpnFMU40GqD3Rufs5G0EdCy7GYHEYUD3pOFphwzh7XVfsye0Qbwo5so+bb/UMGOtbJArYediO0S2hIFpDbuXIhu0uM/In5j4Hwk0m4zZC3JUgo0MpBnERk+PU+tMUVtS222yqpi5cBMkZNtmk8gFYmBgA0PxPhy22ZOSpcd5OSLZK209SSCaTClJb7jBO6sATHhB8Of61A96AoJbA6mTyx7xRLOxB3EcgY6kEiOQ6/rR17gzkOFUpsUEo6wwBk5JPgCfPGBTnJLkxcCZpB5Qfvjypzw7hz3SMHb1YD/M1FNJta5Y3gyuJ3DIO4kgjD93aB1DA1ovhrXDswkHuYnp9qVmnS2GY0NuE8KS2IRYJ5scsff8qI1/F7WmhWZe0bkCY8csei4r2s4ktm21w9AYBxJ6CsU919R2l26jGV2kgKoAaGQyw+UQAIyZ6YmbHDV6mHJ0FcZ0Th0fWlm7SZ2EhLeYEMFYEnmB9auu8QnSsLcKiKF7SEHaBiBtIABLwI5cpJ8aDXjOoSyFvAXrKnaodGIEYENEAjlDEkeVEWfiFFU2xAVlC/Lut2xktCY3EknyAjnT5J9FwJXxI6e7dS3u052WWg4JbaTE4gsxEGeXpjLyx8TkEpctgws7kbfIjJAAkxzMwc+9ZOxZR4RrjLprTEdpEks0wQsTJjl0AOac8N4cWXajJqLKIXUhGS8CD8qPtlZaepwGxRatPX3/JkoJ8o2Gh1lu6qtbcMCJEc/A4585+lWXD0BzWI4rw65bsW0tsqLIKptK6hrnUzMgQCea4GaPXjLaa6guuGtvnxKCMkMMlZHIj3xTFnTpITLA1ujUIIFFocUOrqw3KZB61bp2EU9NUqJpI7Ir1T2CuUYALr9JbvKA65HysDDr5qwyKyug0Bs6iS8oCyyeYA8fHE1sbTZrL8Tu//AJP/AJdz/pYQfxqArxsyXxBf33Gf+Y49On2ihuGaZrjQIwJMkAR1yar1ZzgQPwojgui7ZygYAlSRPUiMUb2iPivUbLgGvsH92q7GGIlTPoRzq7i/FzZYDAUj+Us5PkMAeuaAscG7Mo7KobtFPcEASQCJJOOeOWaf6vQh2mSrA91hAInnB86jdXaKN63FGn4pZ1ANvczbhlXQZHkVGKx/xHwoWLoCztYSs8/MV9D0vDUtSRziJJkwOQHgPIVl/jfvKD/IY+tMxyqe3Bk1cTHUbwTUNb1Fp1+ZWBHn4j3Ej3oRCKu0X/ESP5hH1qtk6RtfiXhw091b1shLN898wDsYq3T+Uhi23xX0pHetG4bhVm7MuguM0SAB3p9GJPhgV9L4loLd60bTjuEDlzEciPMV8x4lp307XbTHItxI5XN1yVb/AJSR5EHwpbXUDFO1TIcA1VtL+4kBRAyJxy25ESc5mBJzTFj2t26ilraXHzs79xyAq7NwMbBJJJO0bozFJ9FpO0BJVVVFnDQLhESASYBM8/0p+GRH072miwFa2Ze0QVOTjfulm6MByHhQZF6m1zQ5cCfi+nYFJudoT3LfcyyqWUSeZIBERPTnimehujT2GdsmAQvVjgR19fQHwqGo1jMrb7XZvaEJ3SoTtMi4zFicBSdoBnzjHtZw4sQd9zeLbEqCOcd0CBCggEkSTGKGTtJTCTrgp4rrluixvYoWWLqEiJBlTME2w2POAJBiScptaa4HvqWZbc2yrklDyFtVnkFIIeB1POkF7VoqIBcW6wII/dbSI5SxG5hyxP2ouxw9muOLlvtr0BmU3QhE5wZ7x8R0oq0/Lf3vRnITw3gjm4jS37PclgGZS7ArJBUGCTgEjPI46CaSyLrfs9zZbYNhjb2uc8sGAY5A+PpRycXVECOjBkO1bfIi3gsC5G75gDEDkM1Zr76XLq6kXk7gDBNu25EmFyYY+c4GYpbnO9/fbvybRfqdAi6W9ZWLTdop77Stzns2kzBIH1EcqhcOpKrft3ez7RFVlUEQwJAVQAZ7xY+56UFouHatgNRbgsS7dm0ZByYRsMjcvb0Nd43bAsuyMXI2K4D9y2fBVGBnGOUmtcapN8sxMhxG4WNmzeTtblvcP3Rl2XBhmgkkQ3LlQet7qI/dQFg1q1O4quSSZnBMHPPOKdfC2ls9oQtwi6LJY3N+1AzCFUCJI70mQeQon4luWV01stbVyx2271uIQLzG4QGYFSOURnpFNiuDm+gdwzidy3eNp7Z2XWLI4G1QCBtASMYMEc5k+NPtK+K+dcT4lIt3LTPbYOTDEkruHzDmNp2nFbH4d4iLqMNwLKYMYnz2kkgGjxzaSsRmx9UPd3nXqEI8q9T9SJNLCdMN2JrB67Vsup1SxKtuU+2VP1A+tbfTXVBxzNZn4jsEXmJHzIPfmKmodj5MXxFQrkD19JzFVaTVMjq681M0VxxIuT4gGlxNGuB9n0a/xFrlm29pZJYGDHSfzppZZzDOQMfKOQ9+tYn4W1aujad+plfzj3rT6XhA6onqST9jUM46fSVxaasNN2ZisB8T61wzWTEAg8sz5HqIrd6q6loAEgHkAOZ8ABWJ4/wnUXb9x1tlhAPdEwIgDzOK3BSncjMn9Oxm5o3ht/s79pyMK6sfSRNWD4f1R/8AAuf8poazo7j3BaCkN4EQRHOZ5VbqT4ZP8z7KNajkBWBkSIIyPasz8eaE3Et3Igq20n+lsD/qj61D4O4ebPabsmYn05x6HHrPhR/xfq2XStsG4kqOUiAwYk+UDnQbiUqkqMBoDZ3FLiM/eIVbZAJJbuZPMQD9RT27wexLxb293dtZySm3vssjxBUTmPOaV2dHuhTtLMC+4OqgMTKlZEEQAIHt40eOIXOytKWYL3lvXAVIEHurvUHa0CI/qHOhyOTaUWUJdyXErFnTK1pXtq7IOYZnViDuUkCAII2k5HPrNDHiWoCK9nNq2iq7AqWMfNO6WWfcRBonR2+0LPct/vSy3CSCYnNtADiNqkHGZUedB8SIt3HsDTWnfmlzaS5BzMTtJ59Ixyobi3pe7+Pv32NSD2u6bSLbZDcDuoukd19ykGFYyAOcyBVvD+F29dYuah7gt3EbaQlqTmAk97vzIHjj1pM9h7Rt3bjkXLkkkpuZPrifuB0ppY4i6uWO3UIQVKoCkyOTBQD9ZHPryzZO1v8AH3/J1Ohtxi29t1vae2radB2Tr8wJQlX3qRiIjdJ5Cg04fYcdtt3o5ClU3J2Y5MwG48j08OVVanjzMnZ3+1tCG27O73T0KwN2Ov60qe72myzbYm2h3bjiBzJM/KAJx4+1DTu1t+KOUe41+JRaOpW7uDIiqri2w3pGAx8RkTHTHqu1NjT22vbTtti2EVQ0u7mDMHlEZ8KjO1HS1ct6hCDNtlIaPFJzP9p9jQWr1TLctF7QGxZAuAEuGmGOAGzJGOc86ZFOXHv9jqoL0mmsXLA7SBcUMVCkb7iqMSIJjmPQTQz6wLst2Hdl3BiXUEB4ObaEGBk55n8Tl4kr2xZC3EDqVS5iXYt3pAEKpYkGCYGKE0HEmtW0KJCq83SD3iQRAk/KPIDMUdNb8/DocT1uluOrTuu3S8uxYTtXcq7VJ5HvZxyiKvt2xts6hlddu3dcUgEgHb3V3SMx0ggE1Xd4ytwXF2Na3KYIJPOSQSRhOsAeNCcIslnUWnY3eRiQi28btxImOYjlyrIpterY004+LP67Z/8ARe//AJr1Yi/dKswUyoJAImIBx0rlF5T7sXpXZH2KzaIZTg5oL4t0zG4m2SWlQB15ED8aDawywQTgic1qAAxVomFifM+Hn50GWahHUTYlckZHXfCj3LUBRvmZx/kVidZwy5buMjKdwMcvp9a+2CqblsZMCa8+Pi5xfcs0pnw0blMiQR1HQ1oeHfEeoIK7gT0MCf0rafE/Ard62IhGLAkgc/UePLNJ+HfD1u0RkktK5AMEwoIHTLDxqpZ45Y7rc2Kcd+gNwte8bjsXuHEnMeQrZaWztUTz5n1pXwbg4VizQdrGPDcD0HlTpzUuV26GSl0R0tQ9zTIzBmUbgCAeoB5gH2FSUnJ9q6M0lScXaABzbCADAHIVnvi8/ukYckuqW/tII+xINMvilitoEHO8H6cqWcfuB9AbpE4Ukee4A/fNelgyPJHcTKCi00ZThOiOoJDKYbkQQFRBMEiDCg7seJFMv9wgibYY29hlN8b3TumT/CZk5xEZE4U8La7ZuEoXEC3MAN3chwRyiSefWKc3+J3kW7tWENwWrM2wJlmYnkAZ5Z548DTMmvV6XsMjxuUanVkXGa2QC9vYn7yG3COYnBGR3ok9c1Cw/ZC+uotKXCjM99gxj5hIPqM4FWWuE2rglSC1wlFLExvUjcwiIBYhBA5Z8RS6xpe2urZWybShgLm3c0ebE8hzjpkmsSi1Xvb9zroY8D4gt+8LV53FtgEQdzJ8HJXrnI6xTq3orLK+ltMVZ7jEG6kk9mRvUMMxPKfOs7d4vcVXtPe2FCVCGyCsZA2mNygCMnPrURxi8FQL2dtuXbbu9cHLJafLP4cqGeFt+nb8fM7V3Gt60yOun1UlTBBDjaB09BIPKDn0qu7qLVh7iYIIgbFhwD/CWwCORmZ9aVWdJffuBUIIntNq/Z4yf886PPCrRsqhLi7vOdkXHJExBbK8sz0oXGKdN/svyFZZwi5ds5tANZYwT3Ha3MCe4d/LMEdKD40itBNztNhbcUPfAJiSGMkT4REmqr+nW0dl+yzOSQD3hKCIaMzMk4PShtJoLRRnLhtuThgoH0k03SlLV7ZgPw7iRssSgVjBVC09ycFlz3T50fw+06MTvVixA3EtDdTGJY8sx+dAmwheYKiRAgxEfMZju86a6f4bJ06up/eHvA5ys4gfzRmPOKdJakDenkV3r9y52gDHYCSxMDE4mc+grSafhhAtq9tShtqGYSpg95phpLAheYM5rKXiN7A7tp5kiCSOsevSpW+IXFZXN1yyiVPzRI6SfCgnjk16dgk11Gzjh4JH70wYmedepJdvMxLFMkknDczk9a9ReT8X9TNaPqFxZIXxOad2VfsgMBhEeGDI9sV27pGWMzOOVWICK83xs0mooVgjtZAaq51t/RhH4VbafcOk8iAZAPhNQ68ulALaay4Yf8N8MP5T0Pp0qFOyigviHJfeh9Na3EnkAPmxOMjp/kCjLyzIIqn9mJiflH8I5e/jR482lUjXxRFtS6s8qDb5qV5xiZHXMnFDXdWX+QECR3mEfQdf850axx6/4KocmZjkJrNTZiO2WwQDjl6waWa7jD2HAuW5Q/KynPnIOJ8qOtzHL9azvG9Nq7oLFVS2snbuXl4nxNNxJN0wopN7g/HeKdszbSdgWFnrkFj/AJ4Vfqbw/YGnls/A/wClZvVWO4QDkx7Gaedm37KrZIWZxMxMz0+tXY6hwdmitkjK8Nm52gVzbxCmW7ygNCkgiFwTP40z4LpQjJdZrhUMQhjCwD808l+ntSrh94oCIkMVBABPcMk9JwTVwN+5aVB3U3Fm5/IzQpI6id30mqskZStcL/QhPSt+R3b17JbvFBclXBs7rYJG4zcblMEn2laq0Wt22rt6by3VdSxLDcxOADMSsdCP9FNvTQC6XHwN4dZkWts8pHemMTyoPV643Dtt9pcLQSWEsY5DBOBJ+tAsSey9/wDTnNLkeaLXnU3f/uke7bJJBUGEM/0iYgxA8jTXU2LLqtpo7FWYKd7d2BC5PMzuG2ZGPOs9qbzWf3bNcFoKM2xAJPzEzzM/pVY3tYNyXNhWggxIbEmN3LPPxPKhljcnqT26e+4WqK2Gem0T2bu+2QLXi7LkdcA5Ph7ULotPaNu5fvW3cBwAA0AzJIYxgDGZ5kUNZs2Lm0W3YZGH2ifGI5mjr/FLVlHsm1bMmdoLGf75yCMcifaiinddflRzexfp9GQgu2Q6krvCC40FZgAtOGjMe1L7Flr4uuBB2yBvBYkHruMgY54zQN7UIdqo4VckgIwUsYkQSSRgeWajrNeWREhQ2QSBEKTgeQ6kRTI45Xfugdao69lrrbVDKSwTaWLd+PE58frX03SaTai2wCQihR44ETWR+El7S5bPdIsDdIHMjcq9Ackg5/lrcWNYdx5fSit8CshnfiL4aN3vqu27HPo/kfPzrA9uyOT8rjGeh5Hnyr7O2pY/y/esL8Z8HEveAAcQTAENJAkjxzzrYtPkyMmthNZ+JiqhdkwAJLCTH/prtI1vJGbcnx3NmvUzSuxvmH38kkzVF3VBTH18sTV9x4BJ5CletHe3dPm9jg/hXz39cm2VQSqg9HkkjIgfnU3z3SJBwaX8PwXHiZHoRH4ijGuRJoJKnRj5O6W5gbjzYrP9vd+5B+tEPQegvSgPr+Joqa6jCFzpVV0wPXFWMc0IXlz/AEiPc/6R9axGlwNUcT0/aps3bQSN0cyBmB7xVoNTiiTo4z/HODIbBCKFK94MecAyZPWR+VGcJ4fGg29WVj9Zj7RVvGF/c3J8PzqvR8ctJbVMyog+E9fvNV4m3Ggcktj5X2bNILlflkSQziPlHtPPyphwPTs11L1w3GXd2awsrgY3QcLkdImcihOLXdt+46QYct3uUd4R6wQKrfWsNPdtrO0XFO4E8mBwfIhRzPh7+nTlGl1FyaW75GF7UG0j9iCxUhUYqjbrcQSCsSAR4comq+DJbIvbhdS6ULt3gvLvHZ8sHrBBEeXOCcItkTbdgRKqSdsOrZY+UkCBnE+lXF7ijuAXzejaTdYNg89sTzBigSi/THr7+hjUuWe0+uuXbwZbbXUUQUY4iCJaIWck5p6b6As67RZUqbi7ExAyCP42YHmD3YHnWe/3bcS2jFGIO7ck7Y8yZnl/njDS6HtBcYIV2CQJYhvEAxzHrRNQfHC2+/z/APDo6lzyF8Uu2HfejpbAJgW1bceoJPKfMD60JpWbbcvlQ5naAw3c+uRyAgf5mVvsiyC5b7PpybPqWMge3vV93VurNbtl3AjIiQOZ2EAwMjNdvVL79vmEl1/BLt07EP20XGzKptIIiUxAPTPnVNvhzBSX3F7kKD3WG4tAEzEnGZ5Gp/sgLT2bAD5u3YggxkyoHdwOnP1qi9gpaQq4Rjc7hxPOATBgAevPwFauyZj7tfk2XwoiWluG8QLrkBoI/hHlgd4ty8K0to2zkGs78M6VdRadnAJDkblMgyAxz6k+nKmP+4c4ZhS9xc6sZ4HUVjPj6837pRB3E8jAJAET9ZrTjgPjcasP8bIF1AszhUEFjgFjk/SB7UeN2zImZNtxjH/Mv616mi668oCh7ELgd20cDHOM12m6pdl9Q9C7s+zMZEHrzoW/pZ+UwfA5FTW7Q+q1oV0WYmZ+mK+bxuUnS+L+iHtqJDsnUoRBjutB6eOfA/jV+pu90wMwfwoY6wEwM+PgKtX0oZuV7o209zmh3BTuEQTHmIH5zRv7QscxS19RJ8ulTVh1p2jVuFpLb2uUdfxqrSX9w3dGJPLpyH2FD6hljBrnCrjdmm5YO0TE4x4ULjpjZzQ1Q1LdVCNUmNLsEE4sC4S2Dl3A9hn9KrvfCqn+Mj2qtdzay2OiiR9CT+ArRsuZr0cG0BOTlHx74n0j2daRbaDhwTEKIzM4wRNUDh7B7YLM85ZSRt3BWcrk88gjHXxkUf8A7QLZ/bcCe4pjxzy9DVGt4v3bV5FQFrvfUmWDJyE9FIYnl1q+5aY6eqB9KdsrS/2NwSQABNxd4BDsIkLmSsZiTkVV2l5gL11VurbOIdBHWYHMYHMfnXtNpLTXGR1YE3bgnOAnfCxzyJHjV1zQiGvWbSOJG5CGbZKhhtgwywR+HKselPfn38djU21ZRxF+0uC1a2gND/MQsxOd0KBGeXh6Uw1HEsJbu3bYIkFrTSkRjcFiCOhBjnQ3A+HNfW8zYLrCHcBndPLJ24AnwBA8hWtXrhCKLdwKMm2tsiPMwIP0rnCHD6Banz3Ja3iFy80i32iIIE7yMfxGIyfOr+DWyHL3DsNxSFgupEnBBiIx48qs1PDLm49g4KgAlHZcZIPd+WAQR6zQmp4w72NrYIYKSsAMucQOcR0rFUo6YVX3Rt07kMtFrHTbI7YAmXXtCc9SSsEehqvRWVQm6VKFxK7Qht4yVHePODgxUtLwywxdEW65UHc/IT0AUTuM48OZzigNfpuzfax2yTuO0btvXaYzjHmfWh0xbaT36hanVm8+BQG05ZBBLEsCABMnkB0gCtLv6HFZ/wCF+1W0Q4PzYkR3QABtHPbEROaedrMYrVEmycl77VBZiAoEknkAOdfKtKv7Td1AuvuyzBdsuwzGxjG2MCOVaP414q+LACqjgQX3Q7TMAr8sY5+IrMaLero4tTcCMJ3b1JyA2D3TOMUSVcjMcdrDV4aoEfsqt/VsuZ8+nOvUmHEdaMdrcEYguJHrJmvU2pf5G7dj6S+pJU7Y3DofzpbfuMzQ8AitFe0yP8wBI69R7jNB67gtm4sMzjqIIkehIqPD4d4J2kmvuhGTIskea/ALw9wo5E5o/U3oRm8vyrB67V6jTX2tWrgNue61wAnlME/bFPrK6tWBLW2UwTgiKm8bijr1Klfx5/gf4dNR3Lrl+4uURm8o/PlV9vtXUFlCT0mSPpj7139sMZMz/kVZbvgjEGPw/wAikZoZMUE5LkZDOpyaXQ4lkDn3vM/pRtkAY6fhQW/6dRVqvyz6H8jUTmxoXOZHvXmecUKbhroYkQft+tHiimnKXCMexbwu4DcRipBNton+5f1ps14QSDMeGcjp6+VIFuhb2nAwCXX/AKCfyqnjV25bvA222hxLQBkgxOesQJ8hXo+GleNMRkVyM/8AG3CH1GpDWyAQgXMjOfI+NKOI8DuotsAqkqQy29xBI5TJkyBzOAfWa2tpCTuYyT1rOfG/EblnsthA3Bp8cR9s1djnN1FCpKK3Yp0Givi247N2YsSCWKlXAIVhMc5yZphd0WpdLa7hbhYud4necAHAkE9c0gT4jv7G70MCCG8sgiDjwPtQd7jeofndf2MfhRPDmlK/T9/+GebjSrc1Z4WgVRvUFJAMZWeY+b8ZoPSvptM3duuzdYMr7gCPGsm1wnmTU7Sk9CaL9NKmpSbRv6iNrTE2VvjFkYt2mY5HLEMZIz0JzyqxuI347ltUAE8pj06fagOF6S6qg9mYOTMD8TP2rRbcLvhQVGBknyqLLpg9lf72WxjqRj+I6++ZDXHMdAYH0GKWaZzNfR21CWwALTbfJZP05/au7LZO9UhvHbB/WmR8Wkq0gvA3K0xxwfiW9U3ESwBEDHLlR194BYmAMn2rJsCMgkdcYzS3j+v1JRdrFgrBiIEkiNvrBIx+ldgy26YOfw390SPxFrku9sWQs6bYkCFUMJXBlTzLHE8uQFIbVi7cRZIVJYhiT/CMn2wOnQUXxC7cYFe2JCovbt/DJMqoUDJGPXyiq9NpLd1FY3WhO6UjIAU/LJ2yYn2NVR9Md+/xfQTy6X8C4WlOTcEnJx1+tdp22k08mFMdO5dOOmRzr1b5vz+hvl/L6n//2Q==" alt="" style="max-width: 600px;"></div><br style="font-size: 12px; text-align: justify;"></div> text/html 2017-04-18T05:07:07+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین الهه،دست افشان http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3349 <div><br></div><div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">با صدای الهه ترانه زیبا و ماندگار دست افشان.آرتین</span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><a href="https://www.mediafire.com/?5j9xd4qy6exnphr" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">https://www.mediafire.com/?5j9xd4qy6exnphr</a></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><br></div><div style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://1.1.1.4/bmi/1.1.1.5/bmi/img5.fotos-hochladen.net/uploads/e1458in01cpq.jpg" alt="" style="max-width: 600px;"></div></div><div><br></div> text/html 2017-04-18T05:05:37+01:00 taraneh-yadha.mihanblog.com آرتین ویگن،ساقی میخواران http://taraneh-yadha.mihanblog.com/post/3348 <p style="text-align: justify; line-height: 25px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">یادی از زنده یاد ویگن با ترانه بسیار زیبا و ماندگار ساقی میخواران،</p><p style="text-align: justify; line-height: 25px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;">ویگن همین ترانه را با نام ساری گلین با فرمی دیگر نیز اجرا کرده.آرتین&nbsp;</p><p style="text-align: justify; line-height: 25px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: bold;"><br></p><p style="font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 25px;"><a href="https://www.mediafire.com/?16kp43loorpkwd1" target="" title="" style="color: rgb(159, 101, 7); text-decoration-line: none;">https://www.mediafire.com/?16kp43loorpkwd1</a></p><div><br></div>